Sammenhængende stisystem

Stk. 1: Lokale cykelstisystemer bør integreres med de regionale cykelruter.

Stk. 2: I byerne bør stisystemet sikre en god adgang fra hele byen til kollektiv transport, til skole, til indkøbsmuligheder etc.

Stk. 3: Ved ny-udlæg til bolig, blandet bolig og erhverv, rekreative og offentlige områder i Syddjurs Kommune, skal stiforbindelse til eksisterende stier sikres.

Redegørelse

Byrådet ønsker over tid at udvikle kommunens stier til et mere finmasket sammenhængende stisystem.

I den indsats har Byrådet tre hoved-prioriteringer, som Byrådet arbejder ud fra.

  1. Skoleelever skal kunne befordre sig selv sikkert og trygt mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter ved hjælp af et sikkert og tæt stinet.
  2. I byerne skal stierne give en bedre og trafiksikker adgang fra boligområder til station eller trafikknudepunkt.
  3. Stinettet skal danne grundlag for øget cykelturisme – særligt langs kysterne og til rekreative turmål, som f.eks. Herregårdsmiljø og naturområder.
  4. Stinettet skal gradvist udvikles til at skabe sammenhæng mellem byerne på hele Djursland og mod Randers og Aarhus.

Sektorplaner

Fundamentet for arbejdet med stiudbygning ses i ”Stiplan 2013-2020”. Stiplanen opdateres i den denne planperiode.

Et sammenhængende stisystem forbedrer adgangen til natur, oplevelser og sommerhusområder. Et sammenhængende stisystem er en vigtig del af indsatsen for at forbedre rammerne for turisterhvervet, der drager nytte af gode stisystemer.

I forbindelse med den kommende stiplan, vil Byrådet tage initiativ til, at der udarbejdes en fælles stiplan for de overordnede stier på hele Djursland, sammen med Norddjurs Kommune. Den fælles stiplan skal prioritere og koordinere rækkefølge og standard.