Sommerhusområder

Sommerhusområder uden for kystnærhedszonen

Stk. 1: Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor en kommuneplanmæssig afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det.

Stk. 2: Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres i forbindelse med andre større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

​Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Stk. 3: sommerhusområder inden for kystnærhedszonen udlægges i tilknytning til etablerede sommerhusområder og i sammenhæng med tilstrækkelig infrastruktur.

Stk. 4: Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen etableres, så landskabelige hensyn og hensyn til tilgrænsende beboelser og sommerhusområder, er med til at skabe en sammenhængende helhed

Stk. 5: Større sommerhuse skal indplaceres, så områdets landskabelige karaktér fastholdes og med særskilt vejadgang til betjening.

Stk. 6: Indretningen af områderne må ikke være til hinder for offentlighedens adgang til de lokale strande.


Redegørelse

Syddjurs kommune er et attraktivt ferieområde, med mange sommerhusejere fra de omkringliggende større bysamfund og mange gæster i højsæsonen. Det er et mål at udvikle overnatningskapaciteten i kommunen. I Syddjurs kommune er der i forvejen en del fritliggende sommerhuse i landzone. Større sommerhusområder skal udlægges i rammer til formålet både inden for og uden for kystnærhedszonen. Udlæg af nye sommerhusområder skal i videst muligt omfang være i overensstemmelse med kommunens landskabs- og naturkvaliteter samt lokale egenart, vel vidende at nogle af sommerhusområderne dækker meget store arealer. 

Landsplandirektiv 2019 for omplacering af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen 
I forbindelse med omplacering af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen, er det en forudsætning at en række arealer tilbageføres til landzone efter en forudgående høring af lodsejerne. Arealer der planlægges tilbageføret til landzone i allerede lokalplanlagte sommerhusområder rammelægges til rekreative arealer i landzone. Fremtidige planlagte zoneforhold belyses i redegørelse for Nyt i kommuneplan 2020 samt redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen.  

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og kun i forbindelse med bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Inden for kystnærhedszonen må der kun udlægges nye arealer til sommerhusområder gennem landsplanlægning. På lige vis kan aflysning af hele eller dele af sommerhusområder kun ske gennem et gældende landsplandirektiv. 

Øvrig lovgivning

Planloven er regulerende for udlæg af nye sommerhusområder, og inden for kystnærhedszonen er det Erhvervsstyrelsen, der er ressortmyndighed. Sommerhusloven regulerer benyttelsen af sommerhusene.