Grundvand og drikkevand

Stk. 1: Arealer med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Stk. 2: Boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger skal friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

På nedenstående kort ses de arealer, som staten i bekendtgørelse har udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandværker og til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Stk. 3: Ved byudvikling inden for kildepladszonen - en radius på 300 meter omkring almene vandforsyningsboringer - skal arealanvendelsen konkret vurderes i forhold til grundvandet.


Redegørelse

Ovennævnte retningslinjer 1 og 2 er lovbestemte og er medtaget i kommuneplanen for at sikre, at der ved ny planlægning tages højde for arealer, hvor staten har udpeget grundvandsinteresser.

Retningslinje 3 er medtaget for at sikre de almene vandværks kildepladser mod grundvandstruende byudvikling indenfor en radius på 300 meter fra boringen.

Baggrund

Staten har i bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse fastlagt ovennævnte retningslinjer 1 og 2 (bestemmelser).

Retningslinjerne giver forbud mod forurenende aktiviteter i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsoplande beliggende udenfor OSD (indvindings-OSD) og i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Dette gælder for alt nyudlæg i kommuneplanen. Eksisterende rammer er ikke omfattet af ovennævnte retningslinjer, men der bør så vidt det er muligt tage hensyn til retningslinjerne for at sikre den fremtidige vandforsyning i Syddjurs Kommune.

I bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning beskrives, de konkrete handlemuligheder i forhold til retningslinjerne 1 og 2 (bestemmelserne). Der er kommunen, der konkret vurderer, hvornår der er tale om en "væsentlig fare" for forurening og en "øget fare" for forurening.

Kommunen vurderer ligeledes jf. bekendtgørelsen, om der kan ske en fravigelse fra retningslinjerne, hvis der forligger en særlig planmæssig begrundelse herfor, samt at faren for forurening kan forbygges.

Retningslinje 3 er medtaget for at sikre den almene vandforsyning mod nye forureningskilder: Visse former for byudvikling kan potentielt udgøre en forureningsrisiko for en kildeplads. Retningslinjen er således ikke til hinder for boligudvikling og andre aktiviteter der ikke i sig selv anses som grundvandstruende. Der er dog forhold som skal iagttages i planlægningen. F.eks. må nedsivning af spildevand, herunder vejvand, ikke ske i kildepladszonen.

For at fravige retningslinje 3 skal der foreligge en særlig planmæssig begrundelse herfor, samt redegøres for at faren for forurening kan forebygges.

Nationale interesser

Staten har udmeldt statslige interesser om, at kommunerne gennem deres fysiske planlægning skal sikre, at landets grundvandsressourcer ikke forurenes. Grundvandsressourcerne er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Der er endvidere udpeget en række delområder indenfor OSD og indvindingsopland, som er boringsnære (BNBO), følsomme indvindingsområder (FI) og/eller sårbare indsatsområder (IO).

Staten stiller krav i planloven om, at kommunen udarbejder en separat grundvandsredegørelse baseret på statens grundvandskortlægning, som supplerer kommuneplanen. I grundvandsredegørelsen skal de hensyn, der skal tages til grundvandsressourcerne og den fremtidige vandforsyning være beskrevet, således at der i kommuneplanen kan tages højde for grundvandet i forbindelse med nye arealudpegninger.

Sektorplaner

Grundvand og drikkevand reguleres endvidere i to sektorplaner:

  • Vandforsyningsplanen, og
  • Indsatsplanen.

Vandforsyningsplanen beskriver teknik og struktur for kommunens vandværker. Indsatsplanen indeholder retningslinjer for kommunens administration og beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen gælder konkret for de sårbare indsatsområder (IO), som skal beskyttes for at sikre den fremtidige vandforsyning.

De specifikke retningslinjer i forhold til grundvandsbeskyttelsen fremgår af indsatsplanen. Endvidere er der en række retningslinjer i vandforsyningsplanen.

Kommunen er myndighed for udarbejdelse af vandforsyningsplanen og indsatsplanen.

Øvrig lovgivning

Grundvand- og drikkevandsområdet er primært reguleret af nedenstående lovgivning:

  • Vandforsyningsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven.
  • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.
  • Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Vandforsyningsloven er den primære lovgivning i forhold til teknik og struktur og miljøbeskyttelsesloven i forhold til grundvandsbeskyttelse. Arealanvendelsen i den fysiske planlægning reguleres via planloven, samt bekendtgørelsens krav til kommuneplanen i forhold til grundvandet.

Kommunen er myndighed i forhold til reguleringen efter ovennævnte love og bekendtgørelser.