Strækningsanlæg til energiforsyning og spildevand

Stk. 1: Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkningerne i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Stk. 2: Reservationszonerne omkring arealer til kraftvarmeledninger skal omfatte 100 m brede bælter omkring linieføringens midte.

Stk. 3: Ny beplantning skal holde en respektafstand på 15 meter fra højspændingsnettet.

Stk. 4: Vindmøller og andre høje objekter: Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Stk. 5: Høje elektrisk ledende objekter nær eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigninig i jorden

Stk. 6: Solcelleanlæg kan ikke opstilles inden for el anlæggenes servitutareal.

 


Redegørelse

Strækningsanlæg dækker over kritisk infrastruktur som højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger, olieforsyningsledninger og lignende. Denne retningslinie omfatter strækningsanlæg for energitransmission samt vand- og spildevandshåndtering, som har national samt regional betydning, og som derfor dækker over flere kommunegrænser. Strækningsanlæg for veje og jernbaner er beskrevet under Mobilitet.

De nationale og regionale strækningsanlæg til energiforsyning og spildevandshåndtering løber over et begrænset område i Syddjurs Kommune, men påvirkningen dækker et større område både i form af den visuelle påvirkning og de tilhørende deklarationer (byggelinier, sikkerhedszoner og lignende), som betyder, at større arealer bliver påvirket af anlæggene.

På foranledning af Energinet, er der til orientering en kortvisning af de nationale strækningsanlæg. For øvrige eksisterende højspændingsledninger og strækningsanlæg, henvises til servitutbelagte oplysninger og Geodanmarks kortvisninger.

Der er med kommuneplan 2020 ikke udlagt arealreservationer til anlæg af nye ledningsanlæg.

Højspændingsledninger
Højspændingsledninger føres normalt gennem åbent land, hvor de i kraft af masternes størrelse og ledningernes længde er meget iøjnefaldende og dominerende i landskabsbilledet. Af hensyn til de landskabelige interesser bør mulighederne for kabellægning af højspændingsledninger udnyttes, så vidt som det er teknisk og økonomisk forsvarligt.  

Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet” tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Vedligeholdelsespligt på eltransmissionsnettet
Ejeren af de enkelte elforsyningsstrækning har ansvaret for at udbygge og vedligeholde distributionsnettet og derved pligt til at forsyne nye udviklingsområder såsom boligområder eller større energiproduktioner som vindmølleområder eller solcelleparker.

Varme- og naturgasforsyning
Varmeplanlægningen i Syddjurs Kommune er ikke en integreret del af kommuneplanen, da denne kun skal sikre arealreservationen til ledninger og værker. Planlægning for varmeforsyningen bliver varetaget gennem sektorplanen for varmeforsyningen.

Sektorplanlægning

Som en sektorplan til Syddjurs Klimaplan 2012 er der udarbejdet en Varmeplan for Syddjurs Kommune.

Øvrig lovgivning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres, hvis et anlæg ønskes placeret inden for en radius af 5  km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.

Anlæg på 100 m og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden anlægget må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at den hindring anlægget udgør, skønnes ikke at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Indplacering af master og lignende følger landzonelovgivning og kan eventuelt være omfattet af VVM pligt.

Vedligeholdelsespligt på transmissionsnettet
Ejeren af de enkelte elforsyningsstrækning har ansvaret for at udbygge og vedligeholde distributionsnettet og derved pligt til at forsyne nye udviklingsområder såsom boligområder eller større energiproduktoiner som vindmølleområder eller solcelleparker.