Kystnærhedszonen

Ifølge planlovens § 11e, stk. 1 nr. 11, skal der redegøres for den forventede fremtidige udvikling inden for kystnærhedszonen, herunder udviklingsområder og Grønt Danmarkskort og de tilgrænsende vandområder.

Større sammenhængende udvikling
Siden 2009 har Syddjurs Kommune arbejdet med muligheden for at udvikle området langs med Kalø Vig fra Aarhus Kommune til Rønde gennem en strukturplan. Der pågår en fredningssag for arealerne ved Eskerod og Rodskov. Før fredningssagen er afgjort, arbejdes der ikke for at realisere strukturplanen, da afgørelsen kan have betydning for de samlede udviklingsmuligheder i området. Der udlægges derfor ikke nye rammeudlæg i Rodskov og Eskerod med kommuneplan 2020.

Kommuneplan 2020 udlægger ikke nye arealer til ferie- og fritidscentre inden for kystnærhedszonen men udelukkende principielle retningslinjer for placering af disse. Ved en konkret henvendelse vil der skulle gennemføres en samlet planlægning for arealanvendelsen.

Arealudlæg
Der er udlæg inden for kystnærhedszonen i Følle, Rønde og Ebeltoft, samt sommerhusområder, der er udpeget gennem Landsplandirektiv 2019.
Fælles for de nye rammeudlæg til offentlige formål, rekreative formål og boligformål er, at de er placeret bag ved eksisterende bebyggelser eller muliggør ny anvendelse hvor der er eksisterende bebyggelse.

I Følle muliggør en udvidelse af landsbyafgrænsningen (3.10.BE1) en afrunding af landsbymiljøet ved etablering af en gårdlignende bebyggelse. Udvidelsen er beliggende bag ved eksisterende hegn og i tilknytning til landsbyen, nord for Aarhusvej. 

I Rønde er udlæg til offentlige formål (3.2.O4) i form af en institution beliggende bag ved byen. Udlægget til rekreative formål (3.1.R6) ligger syd for byen, men skal anvendes til håndtering af overfladevand ved skybrud med tilhørende begrænset bygværk.

I Ebeltoft er udlæggene i eksisterende by og udelukkende arealændringer. En undtagelse herfor er udvidelse af erhvervsområdet 1.11.E1, som er til formål at muliggøre nøgleudlevering til sommerhusområdet i tilknytning til det eksisterende motel. De arealer, der bliver inddraget er i dag i anvendelse og har tilknyttet bebyggelse. Afgrænsning af området følger et §3 fredet område. Udvidelsen er beliggende bag ved eksisterende bebyggelse og skov.

Udlægget til rekreative formål øst for Ebeltoft (1.12.R17) omfatter en eksisterende bebyggelse der er sat til salg af Freja ejendomme. Arealet vil dermed kunne tages i brug til fritidsformål.

Ved Ebeltoft færgehavn er der i et eksisterende erhvervsområde i byzone (1.1.E8) udlagt et areal til blandet bolig- og erhvervsformål (1.10.BE8). Udlægget muliggør ikke et større omfang i bebyggelse end erhvervsudlægget gør muligt i dag. Målet med udlægget er at gøre det muligt at bo og virke på mange forskellige måder i Syddjurs kommune. Her vil der være en synergi med nærhed til et erhvervsområde, som ikke kan opnås i en traditionel landsby, blandt andet på grund af omfanget.

Udlæggene af sommerhusområderne er betinget af tilbageførsel af en række arealer og følger landsplandirektiv 2019 i forhold til rammeudlæggenes indhold og afgrænsning. Herunder er der en række udlæg til rekreative formål, hvor lokalplanlagte sommerhusområder bliver tilbageført. Dette ændrer ikke på anvendelsen i dag.

Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort er blandt andet udpeget inden for kystnærhedszonen, hvor der er store naturværdier. Byvækst og nye udlæg er dermed begrænsede inden for arealerne i Grønt Danmarkskort. Der er dermed heller ikke overlap mellem udviklingsområdet udpeget ved landsplandirektiv 20-09-2019.

Udviklingsområde
Der er udpeget et udviklingsområde ved Ebeltoft Færgehavn, hvor der i forvejen er udlagt et erhvervsområde, som står over for en ændring. Syd for udviklingsområdet er der med kommuneplan 2020 foreslået en ændring så en del af det eksisterende erhvervsområde (1.1.E8) overgår til blandet bolig og erhverv (1.10.BE8) for at muliggøre en vitalisering af området. Der er ikke arealmæssige overlap mellem Grønt Danmarkskort og udviklingsområdet. Udviklingsområdet skal udmøntes gennem planlægning før 20. september 2024, 5 år efter landsplandirektivets vedtagelse. Det vil sige at der med kommuneplan 20 og følgende kommuneplanrevision er muligt at planægge for anvendelse inden for udviklingsområdet.