Hoteller, feriebyer, vandrerhjem og ferieboliger

Stk. 1: Hoteller, feriecentre og lignende ferieanlæg skal fortrinsvis placeres i forbindelse med større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelse.

Stk. 2: I kystnærhedszonen skal ferie- og fritidsanlæg altid lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Stk. 3: Planlægning i Kystnærhedszonen forudsætteren særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Redegørelse

Ved etablering af nye anlæg er det vigtigt at være opmærksom på, om det er indenfor kystnærhedszonen eller udenfor, da der inden for kystnærhedszonen skal tages vidtrækkende hensyn til de naturmæssige, landskabelige og de hertil knyttede rekreative værdier. Derudover er det også væsentligt at vide, hvor stort et anlæg, der etableres, da der er forskel på kravene alt efter, om det er under eller over 100 sengepladser.

Placering af nye anlæg skal fortrinsvis skal være i forbindelse med større ferie- og fritidsbebyggelse. Det skyldes blandet andet hensynet til landskabet, men også trafikforholdene, mulighederne for kloakering og forsyningsmulighederne spiller ind.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at undgå byspredning og forstyrrende indvirkning i kystnærhedszonen. Dette sikres gennem den konkrete planlægning, hvor feriebebyggelsens karaktér og omfang bliver opvejet mod natur- og landskabshensyn. Samtidig skal større ferie - og fritidsanlæg søges tilvejeragt på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejelser.