Mindre byer uden for bybåndene

Stk. 1: Funktioner og samlingssteder som understøtter det gode liv og sociale fælleskaber skal så vidt muligt fastholdes.

Stk. 2: Erhverv i landområderne skal søges fastholdt.

Redegørelse

Landsbyklyngerne i landområderne

Det gode liv er omdrejningspunktet for Syddjurs Kommunes arbejde med kommunens landsbyer og landområder. Det er en prioritet for byrådet at fastholde samlingspunkter i landsbyerne, som bidrager til det gode liv, samværet og fællesskabet.

Størstedelen af kommunens landsbyer indgår i en ”landsbyklynge”, altså et netværk af landsbyer, der arbejder sammen om en fælles opgave for kommunen og borgerne i landsbyerne og landområderne, for fremadrettet at tænke det gode liv på tværs af landsbygrænserne.

Landsbyerne kan i højere grad deles om faciliteter, ligesom de eksisterende servicefunktioner skal dele befolkningsunderlag på tværs af byer i lokalområderne. Det er væsentligt, at befolkningsunderlaget understøtter servicefunktionerne, hvorfor det ikke nødvendigvis skal være sådan, at alle landsbyer tilbyder den samme service. Nogle landsbyer kan med andre ord tilbyde servicefunktioner som dagligvarebutik, forsamlingshus eller kulturhus, mens nabolandsbyen tilbyder skole, hal, boldbaner eller institutioner, sådan at borgerne finder nogle af de daglige servicetilbud i deres egen landsby og må søge andre tilbud i nabobyen.

Byer i landområderne

Pindstrup, Nimtofte, Feldballe og Tirstrup er byer, der ikke ligger i vækstbåndene. Byerne ligger dog i og nær ved et stort samlet område med eksisterende og potentielle naturområder udpeget som en del af det grønne danmarkskort. Naturen kan i disse byer være med til at synliggøre herlighedsværdier og stedsidentitet samt gøre byerne attraktive for bosætning og muligheden for nye boformer og fællesskaber.

By- og områdefornyelse

Syddjurs Kommune arbejder med forskellige puljer med økonomiske midler til at understøtte byfornyelser og byforskønnelser. Disse puljer er dels kommunalt finansieret, dels statsligt finansieret.
Syddjurs Kommune stræber efter løbende at udnytte statslige finansieringsmuligheder til at forbedre og forskønne kommunens byer og landsbyer.

Syddjurs Kommune har ved starten af kommuneplanperioden igangsat arbejdet med byfornyelse i byerne Pindstrup og Tirstrup.