Støj

Stk. 1: Inden for støjbelastede områder kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.

Stk. 2: Der kan med følgende undtagelser ikke udlægges areal eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i områder, hvor støjbelastningen fra Aarhus Lufthavn overstiger 55 dB(A).

Stk. 3:  Udviklingsretningen i Tirstrup skal ske i byens nordøstlige retning, for at sikre en udvikling, som holder sig inden for de vejledende støjgrænser.

Stk. 4:  Udviklingsretningen i Taastrup skal ske i byens sydlige retning, for at sikre en udvikling som holder sig inden for de vejledende støjgrænser.


Redegørelse

Planlægning for støjfølsom anvendelse skal til enhver tid tage hensyn til støjgener fra omkringliggende veje, virksomheder og trafikanlæg.  Der er også en række større veje og erhverv i Syddjurs Kommune, hvis afledte støj skal inddrages i planlægning for udlæg af nye boligområder og støjfølsom anvendelse, så det bedst mulige naboskab kan opstå.

Tirstrup lufthavn
I Syddjurs Kommune ligger Aarhus Lufthavn,  som udgør et aktiv for erhvervslivet og hvis udvikling skal være mulig. Lufthavnen er samtidig det mest støjende anlæg i Syddjurs Kommune. Rundt om lufthavnen er der udlagt et støjkonsekvensområde som dækker et større område end det, lufthavnen udnytter på nuværende tidspunkt. Derved vil der være mulighed for en eventuel udbygning af lufthavnen i fremtiden. Ny bebyggelse til støjfølsomme formål skal inden for dette område overholde nogle helt specifikke krav til den indendørs støjbelastning.

Udviklingsretningen for hhv. Tirstrup og Taastrup er angivet,  så den fremtidige byvækst  ikke bliver støjbelastet ved en eventuel senere udvidelse af Aarhus Lufthavn.

Øvrig lovgivning

Det er den til enhver tid gældende miljølovgivning, der fastsætter vejledende eller bindende støjgrænser for ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening.