Campingpladser og mindre teltpladser

Stk. 1: Der kan etableres nye campingpladser og foretages udvidelser af eksisterende pladser i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker, mod andre arealinteresser tillader det.

Stk. 2: Campingpladserne skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt det åbne lands interesser i øvrigt.

Stk. 3: Primitive teltpladser med plads til 10 – 20 telte kan i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen placeres i tilknytning til større å-systemer, langs kysten, samt ved regionale og kommunale cykel- og vandreruter og udenfor særligt værdifulde naturområder.

Redegørelse

Syddjurs kommune skal byde på mange forskelligartede overnatningsmuligheder. Herunder er det et ønske at have et alsidigt udbud til turister og lokale, der ønsker at overnatte i det fri.

I Syddjurs kommune er der i dag lokaliseret 12 campingpladser, der primært er beliggende indenfor kystnærhedszonen men også inde i landet i tilknytning til populære turistmål som Djurs sommerland, zoologiske haver og naturnære områder. 

Campingpladser
Fremtidens campingpladser og for så vidt muligt også de eksisterende skal kunne rumme en lang række aktiviteter som for eksempel supermarked, svømmehal, restaurant, bowlingbane, legeland, minizoo, ridecenter og golfbane - gerne med luksushytter eller feriehuse tilknyttet.

Placering af nye campingpladser og størrelsen på pladserne må bero på en konkret vurdering af pladsens omfang og indvirkning på omgivelserne og trafikale forhold. Arealudlæg til nye campingpladser bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet svarende til mindst 100 campingenheder. Der er ikke reserveret nye arealer til campingpladser i Syddjurs Kommune, da der ikke umiddelbart er efterspørgsel herpå.

Udvidelse af bestående pladser indenfor kystnærhedszonen forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger, det vil sige bag ved eksisterende pladser og så vidt muligt i overensstemmelse med landskabet og ikke modvirker planlovens målsætning om at undgå byspredning i det åbne land. Derudover skal udvidelse af eksisterende pladser samt etablering af nye udmøntes, så der tages hensyn til de naturmæssige interesser.

Mindre teltpladser
Etablering af mindre teltpladser i kommunen kan være med til at styrke turisme forbundet med kommunens natur herunder kyststrækningerne og kunne dermed placeres i nærhed til eksempelvis områder indenfor Grønt Danmarkskort. Placering af primitive teltpladser indenfor eksisterende og ny natur er ikke ønskværdigt. Stk. 3 i retningslinjerne om placering af mindre teltpladser har tidligere været en del af redegørelsen for retningslinjer om campingpladser men er rykket op som reel retningslinje, så den formelt er beskrevet, som den er administreret.

Autocampere
Der er forskel på at campere og at raste. Campering må kun foregå på campingpladser. Autocampere må parkere på alle parkeringspladser, så længe autocamperen kan holde inden for p-båsen. Autocampere, der er for store til at parkere på almindelige parkeringspladser, skal anvende særligt afmærkede autocamper-parkeringspladser eller parkere på andre måder, indenfor de rammer og den lovgivning der er.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at kommunen skal overveje hvordan friluftslivet styrkes for derved at styrke rammerne for et aktivt og lokalt friluftsliv.

Kommunen har i forbindelse med udpegningen af Grønt Danmarkskort overvejet om, friluftsliv skal være en del af grundlaget herfor, men har fundet at det ikke skal være en del af vores udpegning. Dermed ikke sagt, at man ikke efter en konkret vurdering vil kunne inddrage friluftslivet i forbindelse med konkrete projekter under Grønt Danmarkskort.

Det er desuden en interesse at man undgår byspredning ved udvidelse af de eksisterende pladser og forstyrrende indvirkning i kystnærhedszonen. Dette sikres gennem den konkrete planlægning, hvor landskabshensyn og naturinteresser skal tages i forhold til campingpladsens karaktér og omfang.

Øvrig lovgivning

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementet. Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en periode, der er længere end 6 uger årligt. Reglementet regulerer bl.a. antallet og størrelsen af campinghytter på den enkelte plads.

Reglementet skal ifølge Erhvervsstyrelsen fortolkes og forstås bl.a. i lyset af reglerne i lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (den tidligere sommerhuslov) og hidtidig praksis på området. Reglementet administreres af Syddjurs Kommune.

Landzonelovgivningen administreres af Syddjurs kommune, og er med til at stille en række vurderingsemner, der skal gennemgås ved indplacering af en udvidelse af en campingplads eller ved etablering af en ny campingplads og lignende arealanvendelser i landzone.