Kolind

Kolind er placeret i den østligste ende af letbanebåndet og er derfor i mindre grad end de øvrige letbanebyer kendetegnet ved nærhed til det østjyske vækstcenter. Men med den færdiggjorte områdefornyelse og sin naturskønne beliggenhed ved Kolindsund vil Kolind også i fremtiden have gode forudsætninger for at videreudvikles som bosætningsby.

Kolind fungerer i dag primært som bosætningsby, men der findes også en række lokalforsynende virksomheder og flere detailhandelsbutikker. I kraft af et stort opland er Kolind et naturligt, lokalt centrum for offentlig service, dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Desuden findes et aktivt og bredt udvalg af forenings- og idrætstilbud.

Som for de øvrigt letbanebyer, er også Kolind station blevet opgraderet frem mod stationens åbning.

Byens handelsliv er centreret omkring den øverste del af Bredgade og Midtpunktet. I området omkring stationen findes byens apotek og Kafé Kolind. Bredgade har længe været belastet af tung trafik, men med vejforlægningen af Tennisvej ledes den tunge trafik nu uden om byens midtpunkt.

I den sidste planperiode er der bl.a. etableret demensboliger i Kolind, hvilket udgør en stor del af de seneste år tilflytning

Kolind i fremtiden
Kolind har potentiale til også i fremtiden at fungere som en attraktiv bosætningsby. Byrådet ønsker, at den primære byudvikling for bosætning skal finde sted mod syd og øst. Ved et ønske om en yderligere satsning på bosætning eksisterer der givetvis et uudnyttet potentiale i en reetablering af Kolindsund, hvilket dog vil ske på bekostning af de nuværende landbrug. Fremtiden for Kolindsund bør afklares i den kommende 12 årige planperiode.

Byrådet forventer at den hidtidige vækst i befolkningstallet. Kommuneplanens rammer har tilstrækkelig rummelighed til det forventede boligbehov, hvorfor der ikke udlægges nye områder til boliger i denne kommuneplan.

Byrådet ønsker at der skal arbejdes med målrettet fortætning af midtbyen, hvor det kan styrke byens kvaliteter og omdannelse af tidligere erhvervsområder til boliger i den kommende planperiode.