Grundstørrelser

Åben-lav boligbebyggelse

  • I boligområder til åben-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde på mindre end 700 m².
  • Der kan dog med lokalplan for nye boligområder fastlægges, at grunde til åben-lav bebyggelse kan udstykkes mindre end 700 m², hvis der samtidig udlægges et fælles udendørs opholdsareal, så den enkelte grund og del af det fælles udendørs opholdsareal tilsammen udgør mindst 700 m².

Tæt-lav boligbebyggelse

  • I boligområder til tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde på mindre end 250 m².
  • Grunde til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes mindre end 250 m², hvis der samtidig udlægges et fælles udendørs opholdsareal, så den enkelte grund og del af det fælles udendørs opholdsareal tilsammen udgør mindst 250 m².
  • I områder med særlig fortætningspotentiale¹ i Ebeltoft, Hornslet og Rønde kan der afviges fra minimumskrav til grundstørrelsen på baggrund af en konkret vurdering.
    1: ”Områder med særlig fortætningspotentiale” fremgår af byskitserne i Kommuneplanens hovedstruktur-del.

Dobbelthuse
I boligområder, der i kommuneplanen er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, kan der efter konkret vurdering tillades enkelte dobbelthuse, hvis grundstørrelsen er mindst 500 m2 pr. bolig og bebyggelsesprocenten svarer til åben-lav boligbebyggelse. 

Sommerhusbebyggelse

  • I sommerhusområder må der ikke udstykkes grunde på mindre end 1200 m².
  • Der kan dog med lokalplan for nye sommerhusområder fastlægges, at grunde kan udstykkes mindre end 1200 m², hvis der samtidig udlægges et fælles udendørs opholdsareal, så den enkelte grund og del af det fælles udendørs opholdsareal tilsammen udgør mindst 1200 m².