Solenergi

Solcelle- og solvarmeanlæg

Stk. 1: Ved placering af solenergianlæg i det åbne land bør der tages særlige hensyn til de landskabelige påvirkninger.

Stk. 2: Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningers tage, hvor taget har en hældning på 10 grader eller mere, bør anlægget placeres med samme hældning som taget. Anlægget bør ikke være hævet mere end ca. 10 cm over tagfladen. Arealet af anlægget bør maksimalt udgøre ca. 70 % af hver tagflade.

Stk. 3: Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende på bygninger med taghældninger på op til 10 grader, bør anlægget højest rage 1,0 m op over tagets højeste punkt, og anlægget bør placeres mindst 1,0 m fra tagkanten.

Opstilling af større solcelleanlæg/solparker

Stk. 4: Etablering af større solcelleanlæg/solcelleparker der foruden at skabe grøn energi bidrager med merværdiskabende tiltag som grundvandsbeskyttelse, større biodiversitet i området, etablering af spredningskorridor for mindre dyr eller lignende elementer prioriteres forud for anlæg som ikke kan påvise merværdi.

Stk. 5: Opstilling af større solcelleanlæg kan ikke ske på arealer med fredede områder, §3 fredede arealer og natura 2000 fredninger.

Stk. 6: Større solcelleanlæg skal placeres, hvor det miljømæssigt, landskabeligt og infrastrukturmæssigt giver mest værdi for energiproduktionen.

Stk. 7: Som udgangspunkt er det ikke muligt at opstille større solcelleanlæg på arealer med fredskov (jfv. Skovloven).

Stk. 8: Hvis der ved en konkret vurdering kan påvises en merværdi kan der opstilles solenergianlæg ved kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier.

Stk. 9: En samlet planlægning og arealudpegning af arealer til placering af større solcelleanlæg skal ske på baggrund af konkrete henvendelse og herefter en forudgående bred dialog mellem interessenter og potentielle naboer og følges op med konkret fysisk planlægning.

Redegørelse

Syddjurs kommune kan bidrage til at muliggøre den grønne omstilling samt reduktion af CO2 udledning ved at planlægge for etableringen af, eller reservere arealer til bæredygtig energiformer, herunder produktion af solenergi.

De principielle retningslinjer for større solcelleanlæg/solparker er afstedkommet af flere henvendelser og med et ønske om efterfølgende forløb med grundejere, naboer og energiproducenter. Der er ikke knyttet en konkret arealudpegning til retningslinjen, da opstilling af større solcelleanlæg bør bero på en lokal dialog og efterfølgende planlægning og konkret arealudpegning.

Det er målet at et konkret projekt med opstilling af et solenergianlæg skal være med til at skabe naturmæssig eller visuel merværdi. Landbrugsarealer, der går fra at høste afgrøder til at høste solenergi vil dermed kunne bidrage til at øge mulighederne for naturen i kommunen eller være led i indsatsplanlægningen for rent drikke- og badevand i kommunen.

Nationale interesser

Det er en national interesse at sikre rent og rigeligt drikkevand. Dog indgår planlægningen for opstilling af større solcelleanlæg eller lignende arealreservationer ikke direkte som et hensyn der skal varetages i den kommunale planlægning. Opstilling af solenergianlæg sikrer dog et areal mod anden anvendelse, og kan inddirekte være med til at beskytte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Øvrig lovgivning

Opstilling af solcelleanlæg i landzone hører ind under landzonelovgivningen. Det betyder at hvert anlæg skal vurderes i forhold til indvirkning på omgivelserne. Det betyder også at hver enkelt sag bliver vurderet for lokalplanpligt.

Hvis en konkret vurdering viser, at der er tale om et større solcelleanlæg skal der tilvejebringes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for områdets udformning og adgang og en VVM for anlæggets etablering. Arealet forbliver landzone efter endt lokalplanlægning.

Lov om fremme af vedvarende energi fastlægger de overordnede forhold angående energiforsyning, herunder at fremme en bæredygtig udbygning  med bla. solenergianlæg, herunder støtteordninger og tilslutning af de pågældende anlæg, som varetages af hhv. miljø- og energistyrelsen.

Hvorvidt en kommende klimalov og efterfølgende energiforlig vi få indflydelse på kriterierne for opstilling af solcelleparker, vides ikke ved udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2020. Kommende kommuneplanrevision og eventuelt tillæg vil kunne indarbejde mål og kriterier fra ny lands-lovgivning.