De store sammenhænge

Aarhus er på mange måder hovedbyen i Syddjurs kommune. Her er en stor del af arbejdspladserne, uddannelserne, kulturinstitutionerne og indkøbsmuligheder for en stor del af indbyggerne i Syddjurs. Mange Aarhusianere pendler også den modsatte vej til Syddjurs, for at arbejde eller for fornøjelsens og fritidens skyld. Derfor må planlægningen i Syddjurs også tage udgangspunkt i denne sammenhæng og ikke konkurrere på parametre, hvor Aarhus til en hver tid vil være hovedaktør. Syddjurs kommune skal udvikles gennem de stedbårne kvaliteter kommunen har, og som udgør et attraktivt opland til Aarhus. Her tæller nærhed til naturen og attraktive lokalsamfund der indgår som ressource i flyttekæderne i- og omkring Aarhus. 

Forbindelser
I Syddjurs er der forskellige sammenhænge og initiativer, der binder folk og virksomheder sammen. Alt sammen udspringer af de muligheder, der er i kommunen i dag. For at sikre den fremtidige udvikling er det også vigtigt at uderstøtte de eksisterende muligheder og invitere inden for i fællesskabet. Her er det vigtigt at sikre opkoblingen til Aarhus så Syddjurs kommune er tilgængelig for både tilflyttere til boliger og erhvervsområder. Blandt andet er erhvervskorridoren langs motor trafikvejen til Aarhus og lufthavnen vigtig, ligesom Letbanen og de fire trafikknudepunkter er med til at binde kommunen sammen og øge tilgængeligheden til og fra kommunen. Adgangen til attraktive turismefaciliteter er også vigtig for at sikre en god balance i regionen. 

Kommunens sammenhæng med den øvrige region Østjylland bliver også beskrevet i analysen "Den Østjyske Millionby" hvis mål er at munde ud i et strukturbillede for Østjylland frem mod 2040. Analysen blev afleveret i december 2019 som fase et med foranalyser og tre scenarier. Analysen peger på forskellige måder at udvikle regionen i en bæredygtig retning, der giver borgerne gode livsbetingelser og sikrer erhvervslivet gode rammer for vækst, hvor Syddjurs kommune bl.a. udgør et weekendlandskab.

Sammenhæng uden kommunal hovedby
Rent fysisk er Syddjurs Kommune er bundet sammen af landskaberne, naturen, kulturmiljøerne og Ebeltoft, landsbyklyngerne samt de to bybånd, Kystbåndet og Letbanebåndet og de fire trafikknudepunkter. Der er ingen hovedby i kommunen. Derfor er den indbyrdes balance vigtig, for ikke at tippe vilkårene for de enkelte byer. Ved at arbejde med de enkelte sammenhænge løfter lokalsamfundene i fællesskab. En positiv udvikling for en part i de større sammenhænge, løfter også de øvrige lokalområder.