Landskaber

Stk. 1: Inden for de enkelte landskabsområder skal planlægning og naturforvaltning ske under hensyntagen til landskabernes karakteristika.  

Hvert enkelt karakterområde er beskrevet i landskabskortlægningen for Syddjurs Kommune.


Redegørelse

Inddelingen i landskabstyper er Syddjurs Kommunes bearbejdning af landskabskaraktéranalysen fra Aarhus Amt i 2006. 

Inddelingen udpeger 11 landskabstyper som i alt indeholder 136 delområder, med følgende fordeling: 

 • Større moderne landbrug  19
 • Familiebrug og udflytningslandskab  20 
 • Smålandbrug og husmandsbebyggelser  13
 • Historisk landskab  27
 • Marint forland  20
 • Skovtilplantet land  6
 • Ådalslandskab  5
 • Fritidslandskab  22
 • Byområde  2
 • Lufthavn  1
 • Råstoflandskab  1

Til hver af de 136 delområder er der knyttet en beskrivelse med vægt på de landskabsmæssige og kulturhistoriske aspekter.
Udpegningen er vurderet ud fra 

 • Landskabsdannelse og naturgrundlag
 • Landskabstyper og landskabsudnyttelse
 • Landskabsforvaltning
 • Landskabsoplevelse og landskabsstrøg

Da der har været menneskelig indblanding i anvendelsen af landskaberne, kan landskaberne benævnes kulturlandskaber. 

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.
Forholdet mellem Nationalpark Mols Bjerge, bevaringsværdige landskaber, og landskabstyperne i Sydddjurs kommune er med til at understøtte at større sammenhængende landskaber og landskabelige og geologiske hensyn i videst muligt omfang medtages i arealanvendelsen. Dog er der ikke arealmæssigt udpeget større sammenhængende landskaber.

Miljøstyrelsen er overordnet myndighed på sikring af de landskabelige interesser. 

Øvrig lovgivning

Landskabskortlægningen er med til at understøtte vurderingen af- og indpasning af bygværker, byvækst, byggeri og ændringer i åbent land, herunder administration efter landzonelovgivningen.