Om kommuneplanens endelige vedtagelse

Kommuneplan 2020 - 2032 endeligt vedtaget af Syddjurs Kommunes byråd den 16. december 2020

Syddjurs Byråd vedtog på møde den 16. december 2020 Syddjurs Kommuneplan 2020 endeligt.

Den offentlige høring
Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2020 har været fremlagt til offentlig debat i 32 uger og 3 dage i perioden 21.02.2020 til 05.10.2020.

Den offentlige høring har været understøttet af videoer og et digitalt, livestreamet borgermøde, afholdt 8. september 2020.

Der indkom i alt 297 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag i perioden. Flere bemærkninger har givet anledning til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2016. Ændringerne fremgår af bemærkningsnotat samt referat af endelige beslutning.

Behandlingen af høringssvarene samt ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-16-12-2020 punkt 670

Mindretalsudtalelse
Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker følgende mindretalsudtalelse offentliggjort samtidig med planens offentliggørelse:

”Vi er meget utilfredse med processen omkring kommuneplanen. Vi er med på at coronasituationen har vanskeliggjort processen, men behandlingen af de mange gode og relevante høringssvar har været meget uoverskueligt, både for borgere og for politikere.

Vi er også utilfredse med den manglende fleksibilitet og åbenhed overfor innovative, men lidt “skæve” initiativer fra f.eks. Grobund.

Endeligt er vi imod de store sommerhuse og den voldsomme udbygning af nye sommerhusområder tæt på kysten. Vi så hellere en mere bæredygtig udvikling af turismen i Syddjurs i stedet for en satsning på hurtig vækst og kortsigtede økonomiske gevinster.”

Syddjurs Kommuneplan 2020 finder du som fuldt ud digital plan her:
www.syddjurs.dk/kommuneplan2020 

Kommuneplanen og andre emner:
Hvis du har brug for at søge i kommuneplanens kort i sammenhæng med andre korttemaer, der ikke er bestemt af kommuneplanen, kan du søge i disse korttjenester:

Korttjeneste med detaljerede kort og forskellige tilvalgsmuligheder:
http://webkort.syddjurs.dk/spatialmap?&profile=kommuneplan20

Lovbestemte kortdata og øvrig planlægning samt miljøemner (ikke en udtømmende kommuneplan):
www.plansystem.dk
www.arealinfo.dk

Retsvirkninger
Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til at overholde planen, har Byrådet jf. planlovens § 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Rammene giver ikke den enkelte grundejer ret til at anvende eller bebygge sin ejendom i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Kommuneplanens retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Det betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. marts 2021.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. august 2021.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Kommuneplantillæg

Syddjurs Kommuneplan 2020 kan kun ændres med vedtagelse af et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016 er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2020.