Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Stk. 1: Virksomheder med nedsivningsrisiko må som udgangspunkt ikke etableres inden for indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Stk. 2: Virksomheder og anlæg skal uanset placeringen indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening.

Stk. 3: Erhvervsarealer udlagt til virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko skal klassificeres som miljøklasse 6 - 7.

Redegørelse

I Syddjurs kommune er der mange små vandværker, med kildepladser og indvingsoplande. Planlægningen for erhverv med nedsivningsrisiko må bero på en konkret vurdering af den enkelte virksomhed eller anlæg, og indplacering af virksomheden eller anlægget skal sikre udvidelsesmuligheder samt sikkerhed for grundvandets kvalitet.

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko er virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er primært virksomheder eller anlæg, der opbevarer, håndterer eller anvender stoffer der er farlige for grundvandet som eksempelvis opløsningsmidler, olie, pesticider, gødning, vejsalt og medicinrester.

Virksomheds- og anlægstyperne kan spænde fra flyvepladser med faste baner over biogasanlæg til autoværksteder samt savværker og møbelfabrikker. Hvorvidt der er tale om en aktivitet med nedsivningsrisiko, beror på en konkret vurdering af den enkelte virksomhed eller anlæg. Derfor vil det ikke være muligt at beskrive en udtømmende liste.

Det er væsentligt, at der ved tilladelse til virksomheder eller anlæg med nedsivningsrisiko tages særligt hensyn til beskyttelsen af grundvandet, også på langt sigte. 

Nationale interesser

Det er en national interesse at kommunalbestyrelsen i planlægningen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse, herunder aktive erhvervshavne, transport- og logistikvirksomheder af national interesse. Syddjurs kommune reserverer ikke arealer i kommuneplan 2020 til virksomheder med nedsivningsrisiko. Ved en konkret henvendelse vil vilkår for placering, planlægning og ibrugtagning følge kommuneplanens retningslinjer samt relevant miljø- og sektorlovgivning.

Øvrig lovgivning

I dag håndteres de miljøfarlige forurenende stoffer i henhold til gældende miljølov, f.eks. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav. Det er Syddjurs Kommune, der varetager miljømyndigheden.