Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Stk. 1: Ved udlæg af arealer til byformål, placering af virksomheder eller enkeltanlæg samt ved ændring af arealanvendelse, skal der sikres en sådan afstand til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 2: Omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav udlægges konsekvensområder i en bredde af foreløbigt 500 m omkring virksomheden. Inden for konsekvensområderne må der i kommune- eller lokalplaner ikke udlægges areal til forureningsfølsom anvendelse.

Stk. 3: Erhvervsarealer, udlagt til risikovirksomheder via rammer til lokalplanlægning, skal klassificeres efter miljøklasserne 6 - 7.

Stk. 4: Konsekvensområdernes udstrækning kan ændres på grundlag af en konkret miljøvurdering samt risikobekendtgørelsens bestemmelser.

Redegørelse

Særligt forurenende virksomheder, er virksomheder der udsender støj, lugt og lignende som ikke er foreneligt med beboelse, institutioner og andre støjfølsomme anvendelser, og dermed har særlige beliggenhedskrav. Med særligt forurenende virksomheder skal der rettes særlig opmærksomhed på de miljøkonflikter, der kan opstå i nærområdet.

Der er i Syddjurs Kommune ikke udlagt arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. De særlige krav, som virksomheden har til beliggenheden, kan skyldes, at virksomheden har et højt forureningsniveau, eller at virksomheden er afhængig af nærheden til overordnede transportmuligheder eller recipienter. Det kan derfor være svært at udlægge arealer til denne type virksomhed uden en konkret henvendelse, da kravene til arealerne vil være forskellige alt efter, hvilken type af virksomhed der er tale om. Hvis det bliver aktuelt at skulle udpege arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, er det væsentligt at være opmærksom på drikkevandsinteresserne og spildevandskrav.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav har miljøklasse 6-7, men efter en konkret vurdering kan afstandskravene overstige de 500 m, som en virksomhed med miljøklasse 7 har.

Risikovirksomheder
Ved planlægning for risikovirksomheder skal der være fokus på personskaderne ved et eventuelt uheld. Ved risikovirksomheder forstås virksomheder, der er omfattet af "bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer".

I Syddjurs Kommune er der ingen risikovirksomheder. Skulle en risikovirksomhed søge om tilladelse til etablering i kommunen, vil kommunen tage de nødvendige forholdsregler og udarbejde planlægning herfor.

Nationale interesser

Det er en national interesse at kommunalbestyrelsen i planlægningen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse, herunder aktive erhvervshavne, transport- og logistikvirksomheder af national interesse. Herunder er Aarhus Lufthavn hvortil der er planlagt for en større støjkonsekvenszone end der er behov for. Aarhus Lufthavn har egne retningslinjer. Ebeltoft færgehavn kan fortsætte sin drift som den er i dag. 

Det er en national interesse at kommunalbestyrelsen inddrager hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelse i en kommuneplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m eller inden for en passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed.  Der er ikke udlagt arealer til risikovirksomheder i denne kommuneplan, og et udlæg for en eller flere risikovirksomheder, vil bero på en konkret henvendelse. Ved en konkret henvendelse vil vilkår for placering, planlægning og ibrugtagning følge kommuneplanens retningslinjer og relevant miljø- og sektorlovgivning.

Øvrig lovgivning

Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden (kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afhængigt af listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen), Arbejdstilsynet, Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder (politiet eller Justitsministeriet efter lov om våben og eksplosivstoffer, Beredskabsstyrelsen efter beredskabsloven og Sikkerhedsstyrelsen efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler).

Miljømyndigheden er den koordinerende myndighed, det vil sige Syddjurs kommune eller miljøstyrelsen alt afhængig af virksomhedens karaktér.