Grundvandsinteresser, supplerende redegørelse

Redegørelse for drikkevandsinteresser, og byudvikling i OSD

Den danske drikkevandsforsyning er baseret på uforurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. Grundvandsdannelsen sker over årtier, så hvis grundvandet først forurenes, kan det tage lang tid, inden det atter er rent. Derfor er forebyggelse og indsats ved kilden afgørende for at sikre drikkevandsressourcen i fremtiden.

Naturstyrelsen har kortlagt grundvandet i Syddjurs kommune. Kortlægningen skal danne baggrund for kommunens udarbejdelse af en indsatsplan, der beskriver konkrete tiltag til grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen indeholder arealudpegninger til skovrejsning og oprettelse af vådområder. Desuden er planlægningen for byvækst og erhvervslokalisering en vigtig faktor i beskyttelsen af grundvandet.

Som udgangspunkt for kommuneplan 2020 har Syddjurs kommune derfor fået udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse på baggrund af arealudlæg og ny kortlægning af grunavndet i Syddjurs kommune.

Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande

Syddjurs Kommune har i 2014 udarbejdet en samlet grundvandsredegørelse /1/, som omfatter hele kommunens OSD og indvindingsoplande.

Hvis der udarbejdes nye kommuneplantillæg, hvor der skal ske nye udlæg eller en ændret arealanvendelse, skal der udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse for det pågældende område.

Dette fremgår af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016 /2/ og dertil hørende Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse /3/.
Kommunalbestyrelsen kan fravige § 11 a, stk.1 pkt. 1. og 3. i Vandforsyningsloven /4/, hvis det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. Planlovens § 11 e /5/, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges ved bl.a. tekniske tiltag.
Kravet om tekniske tiltag har ophæng i Planlovens § 11b, hvoraf det fremgår, at der skal fastsættes rammer for indholdet af lokalplaner.

Forslag til Kommuneplan 2020 udlægger rammer i følgende områder beliggende i kortlagte OSD, NFI eller i indvindingsoplande:

Supplerende redegørelse for udpegning af areal til erhvervsformål i Hornslet (2.1.E7)
Der er behov for at erhvervsområdet i Hornslet kan udvides og sikre organisk vækst, da rummeligheden i eksisterende udlæg er meget begrænsede. Erhvervsområdet er udlag til en anvendelse i erhvervsklasse 2 – 4. der vil i forbindelse med lokalplanlægning for området samt den efterfølgende miljøtilladelse være muligt at indarbejde tilstrækkelige afværgeforanstaltninger, hvis det viser sig nødvendigt. Afværgeforanstaltningerne kan være fordyrende for virksomhederne. Derimod kan det være attraktivt at arbejde for en beliggenhed i området, da Hornslet er koblet op på Djurslandsmotorvejen og byrådet vil arbejde for etableringen af et Letbanestop i den sydlige del af Hornslet, og dermed i nærhed af erhvervsormådet. Det er en formodning at det nyudlagte areal primært vil blive taget i anvendelse til håndværksvirksomheder. Da Hornslet er omgivet af skovarealer samt lavbundsområder, er det svært at sikre arealer til organisk vækst andre steder i området.

Ved lokalplanlægning for området, efterfølgende byggeri og anvendelse skal det sikres at nødvendige tiltag gennemføres for at sikre beskyttelse af grundvandet. 

Supplerende redegørelse for udpegning af areal til blandet bolig- og erhvervsformål i Følle (3.10.BE1)
Følle er et kulturmiljø som er meget svært at udbygge yderligere uden at ødelægge landsbyens helhed. Foruden muligheden ved at opdele eksisterende bygninger i flere lejemål er der en mindre mulighed for udbygning af landsbyen i det udpegede areal. Arealet er beliggende bag ved landsbyen ved et naturligt hegn, og det vil være muligt at opføre en gårdlignende bebyggelse, som kan spille ind i den øvrige bebyggelse i landsbyen.
Arealet har tidligere været inddraget som led i et planforløb. På arealet vil det være muligt at opnå en naturlig udbygning af Følle landsby. Plandistriktet er under kraftig udbygning, og Følle kan supplere de større boligudlæg i Rønde og Ugelbølle.

Da arealet er beliggende i et Nitratfølsomt indvindingsopland, er det vigtigt at det kommende boligbyggeri i videst muligt omfang indrettes så forurenet overfladevand føres kontrolleret til spildevandsledning og at påvirkningen af grundvandet minimeres. Lokalplanlægning for området er forudsat at grundvandsbeskyttelsen kan tilvejebringes gennem øvrig sektorplanlægning og med øvrig lovgivning.

Ved lokalplanlægning for området, efterfølgende byggeri og anvendelse skal det sikres at nødvendige tiltag gennemføres for at sikre beskyttelse af grundvandet. 

Supplerende redegørelse for udpegning af areal til sommerhusformål ved Øerne (1.13.S65)

Sommerhusområderne ved Øerne, syd for Ebeltoft både beliggende tæt på Ebeltoft og havet, færgelejet og god infrastruktur. Sommerhusudlægget (1.12.S65) giver mulighed for at planlægge for en mindre samling huse med gode trafikale og naturmæssige forbindelser, og kan dermed supplere det øvrige sommerhusområde og bidrage til at understøtte turismen i området. Sommerhusområdet ved Øerne er udlagt i forbindelse med landsplandirektiv 2019 og optaget i kommuneplan 2020 - 2034.

Sommerhusområdet er beliggende i indvindingsoplandet til Hasnæs Vandværk, og sidestilles derfor med OSD. Derfor er det vigtigt at det kommende sommerhusbyggeri i videst muligt omfang indrettes så forurenet overfladevand føres kontrolleret til spildevandsledning og at påvirkningen af grundvandet og drikkevandsressourcen minimeres. Lokalplanlægning for området er forudsat at grundvandsbeskyttelsen kan tilvejebringes gennem øvrig sektorplanlægning og med øvrig lovgivning. Rammeområdet indgår i øvrigt i kommende spildevandsplan.

Ved lokalplanlægning for området, efterfølgende byggeri og anvendelse skal det sikres at nødvendige tiltag gennemføres for at sikre beskyttelse af grundvandet.