Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger

Efter planlovens § 11e skal kommuneplanen indeholde en redegørelse for en række emner der kaster lys over kommuneplanens forudsætninger.

Kommuneplan 2020 - 2032 er en total revision af kommuneplanen for Syddjurs kommune. Alle emner er dermed vurderet i forhold til aktualitet og den ønskede administration for at arbejde for de politiske målsætninger i visions og udviklingsstrategien. Revisionen har medført at kommuneplanen har fået en anden opbygning, hvor hovedstruktur, retningslinjer og rammer er skilt ad.

Rammeudlæg
Med revisionen er rammerne blevet ensrettede, så de kan læses og forstås så vidt muligt på samme måde. De generelle rammer også er gennemarbejdet så de modsvarer den ønskede administration og sikrer enkelhed. Enkelte rammer er ændrede, få er nye udlæg.

Retningslinjernes arealudpegninger
Retningslinjernes arealudpegninger er justeret efter blandt andet Grønt Danmarkskort, som er væsentligt ændret. Dette er blandt andet for at understøtte byrådets ønske om at udpege natur som skal beskyttes, natur som skal genoprettes og natur som skal benyttes. Det samme er lavbundsarealer, der nu holder samme udpegning som senest i kommuneplan 2013. Dette er gennemført for blandt andet at give et mere retvisende indtryk af, hvor kommunens lavbundsarealer er og dermed letter administrationen af byggeri og anlæg i forhold til lavbundsarealerne. Grundvandsområder og skovrejsning er også justeret efter nyeste viden. 

Retningslinjer, der ikke er relevante for Syddjurs kommune:

Beliggenheden af omdannelseslandsbyer (Planlovens § 11a, stk 23):
Syddjurs kommune arbejder med landsbyerne ved at understøtte landsbyklynger og forestå områdefornyelser. Det er en del af den politiske mål, at identificere og samarbejde med de lokalsamfund, som selv ønsker at bidrage til egen udvikling i forpligtende partnerskaber med Syddjurs Kommune. Opstår der i samarbejdet med lokalsamfundene et ønske om at arbejde målrettet for omdannelse af den enkelte landsby med betydelig multifunktionel jordfordeling, vil Syddjurs kommune udarbejde passende plangrundlag herfor.  

Udpegning af op til to transformationsområder hvert fjerde år inden for konsekvensområder, jf. nr. 25, som er arealer, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser, idet der dog kan udpeges et yderligere transformationsområde inden for den 4-årige periode, hver gang der er givet byggetilladelse svarende til 80 pct. af byggeretten i et af de udpegede områder, og (Planlovens § 11a, stk. 26): 
Der er ikke produktionserhverv i byerne i Syddjurs kommune.

Beliggenheden af konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone, som skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse (Planlovens §11a, stk. 27):
Der bliver ikke udlagt nye tekniske anlæg, vindmøller eller støjende fritidsanlæg i landzone med kommuneplan 2020. Eksisterende anlæg er registreret og der bliver administrativt taget hensyn til eksisterende aktiviteter. Ved udlæg til nye anlæg, vil der også blive udlagt et konsekvensområde til den planlagte anvendelse.