Hovedprincipper

Det bærende fundament for Syddjurs kommunes udvikling er det, du kan læse i Hovedprincipperne. Fælles for hovedprincipperne er, at de danner et samlet billede af hele kommunen og er dem, som Byrådet vil administrere den fremtidige arealanvendelse efter.

Foruden kommuneplanens fysiske regulering af vores arealer og naturbeskyttelse, arbejder Syddjurs kommune til daglig gennem sektorplanlægning og implementering af national og international lovgivning i en fælles proces med civilsamfundet. Dette er kommuneplanen ikke til hinder for. Kommuneplanen skal medvirke til at sætte en fysisk ramme for vores fælles fremtid. På Syddjurs Kommunes præmisser.

Vision og udviklingsstrategiens 30 målsætninger
Styrende for hovedprincipperne er, at de samler Byrådets vision og 30 målsætninger fra Vision og udviklingsstrategi 2018 - 2030, og omsætter dem til fysiske sammenhænge. Udviklingsstrategiens målsætninger vil også være bærende for principperne i retningslinjerne. Nogle af målsætningerne er udelukkende begrænsede til en sektorpolitik, men søges alligevel omsat til en fysisk ramme i den grad som det er muligt. 

De 17 verdensmål
Foruden Byrådets 30 målsætninger er det også et mål, at denne kommuneplan understøtter opnåelsen af de 17 verdensmål. Det gør den danske planlægning og vores demokrati på mange niveauer, men med kommuneplanlægningen er det muligt at dreje på nogle håndtag, så verdensmålene i højere grad bliver understøttet.

​Med Kommuneplan 2020 vælger Syddjurs Kommune at prioritere de del-verdensmål, som byrådets målsætninger i høj grad stemmer overens med i kommuneplan sammenhæng.

"Byrådet ønsker at tage del i ansvaret for at opnå FN's 17 verdensmål.
Det betyder, at vækst og udvikling skal knyttes op på princippet om bæredygtighed forstået bredt, med hensyntagen til økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold"

"Syddjurs Kommune vil være foregangskommune, hvad angår bæredygtighed og vi gå foran i alle initiativer, som tages."

 

De del-verdensdelmål der bedst indgår i samspil med udviklingsstrategien og den fysiske planlægning er: 

Kommuneplan 2020 forholder sig konkret til målsætninger og verdensmål i Hovedprincippernes enkelte afsnit.

I retningslinjerne kommer verdensmålene og byrådets målsætninger især til udtryk ved et særligt fokus på natur-, vand- og landskabsværdier samt kulturarv, gennem merværdi i arealudnyttelsen og ønsket om at placere forskellige funktioner, der kan understøtte hinanden og det pågældende lokalsamfund i hinandens umiddelbare nærhed. Kommuneplanen skal være med til at styrke kommunens egenart, og sikre de værdier, der fastholder og tiltrækker borgere, udvikler erhverv og tiltrækker besøgende.​