Hornslet

Hornslet ligger kun 20 km fra Aarhus Centrum. Derfor er Hornslet også den af letbanebyerne, der har oplevet den største samlede vækst af tilflyttere de seneste år, og er den by i letbanebåndet, hvor udpendlingen til Aarhus er mest markant.

Hornslets bymidte koncentreres omkring stationen, kirken og forbindelsesvejen Byvej, der sammen med Tingvej i dag udgør Hornslets primære handelsgade.

I de seneste år er der arbejde med byforskønnelse, trafiksikkkerhed og fremkommelighed, opgraderingen af Stationen, nye boligområder - især i den sydlige del af byen osv. I 2018 åbnede den forlængelsen af Ågårdsvej, som har aflastet vejene i vestbyen, og giver mulighed for at udvikle Hornslet i årene fremover.

En særlig kvalitet for Hornslet er de markante, grønne kiler omkring naturlige vandløb, som strækker sig helt ind til bymidten. Den nordligste af disse kiler opleves ved bevægelse ad Tingvej, hvorimod den sydligste kiles synlighed mangler i bymidten.

Hornslets boligområder har udviklet sig omkring bymidten, hvorimod erhvervsområderne er placeret syd for byen med forbindelse til gennemfartsvejen Løgtenvej.

Hornslets udbud af offentlig og privat service, et velfungerende foreningsliv m.m. afspejler, at der er tale om en af kommunens største byer.

Hornslet i fremtiden
Hornslet vokser markant, og de grundlæggende infrastrukturelle, demografiske og boligmarkedsmæssige vilkår for Hornslet ændrer sig i disse år. Frem mod 2032 forventes således op imod 2.000 flere borgere. Derfor vil byrådet sammen med byens borgere udarbejde en masterplan for byens langsigtede udvikling i den kommende planperiode.

Hornslets væsentligste udviklingsretning bliver mod vest mellem letbane og Amaliegårdsskoven, og der udlægges derfor et nyt boligområde i Hornslet Vest på ca. 20 ha.

Hornslet begrænses på lang sigte i sin udvikling i alle retninger i form af ubebyggelige lavbundsarealer, skove, herregårdslandskab og israndslinie. Derfor ønsker byrådet, at kombinere byudvikling med byfortætning. Et eksempel på en sådan byfortætning er omdannelsen af den stationsnære Varo/Stark-grund.

Forventningerne til befolkningsudviklingen i Hornslet stiller krav til, at udvikle de nødvendige servicefaciliteter. Derfor har byrådet igangsat et arbejde med at afdække behov for at udvikle kapaciteten på skole og daginstitutionsområdet.

Efter letbanens åbning har Hornslet 2-3 afgange i timen mod Aarhus. Byrådet arbejder for, at frekvensen går fra halvtimesdrift til kvarters-drift, - en udvikling der vil styrke Hornslet som bosætningsby. Endvidere vil byrådet afdække mulighederne for at etablere et nyt letbanestop, i den sydvestlige del af byen.

Byrådet ønsker desuden en forbedret adgang fra Hornslet mod Djurslandsmotorvejen.

Byskitsen illustrerer byens fremtidige udviklingsmuligheder, og hovedprincipperne for fremtidig planlægning. Herunder primære grønne forbindelser, potentialer for fortætning af byen og fremtidige perspektivområder.