Industri

Stk. 1: Industriområder skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse.

Stk. 2: Der må ikke etableres boliger i industriområder.

Stk. 3: Industriområder skal klassificeres efter miljøklasserne 4 - 7.

Stk. 4: Afstandskrav til forureningsfølsom anvendelse for en given virksomhed fastlægges på grundlag af en konkret vurdering.

Redegørelse

Det er væsentligt, at der ved rammelægningen af erhvervsområder, er udlagt arealer, som friholdes for forureningsfølsomme anvendelser. Det drejer sig først og fremmest om konsekvenserne af en bolig i et erhvervsområde, som ikke er strengt nødvendigt for en virksomheds drift. Disse boliger kan blive årsagen til, at virksomheder, som godkendes efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, bliver pålagt støjdæmpning efter miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for blandet bolig og erhvervsområder. Dette kan være begrænsende for virksomhedens daglige drift eller for dens fremtidige udviklingsmuligheder.

For transporttung industri er det væsentligt at de bliver lokaliseret i nærhed til det overordnede vejnet så tæt på motorvej eller udskibning i Grenaa som muligt.

Nationale interesser

Det er en national interesse, at erhvervsarealer langs motorveje prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder (planlovens §1, §11b stk. mr. 14 samt Vejlovens §1). I Syddjurs kommune er der ikke motorvej, men motortrafikvej og landevej, som forbinder Grenaa og Grenaa Havn med Aarhus, inklusive Aarhus Havn. Syddjurs kommune prioriterer at placere transporttunge virksomheder ved det overordnede vejnet hvor der også er størst rummelighed til industri.

Øvrig lovgivning

Alt efter hvilken industritype, der er tale om, kan en anvendelse være afhængig af andre myndigheders godkendelser.