Særligt værdifulde landbrugsområder

Stk. 1: Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift dog under hensyntagen til områder, der vil være specielt egnede til naturomdannelse.

Stk. 2: Landbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at en given anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde.

Stk. 3: Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.

Stk. 4: Der skal arbejdes hen mod bedst mulige arrondering af landbrugsejendommene for at sikre minimal påvirkning af øvrig infrastruktur

Stk. 5: Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften.


Redegørelse

Landbrugserhvervet i Syddjurs Kommune favner bredt og dækker alt fra intensive husdyr- eller agerproduktioner til hobbylandbrug, skovbrug, gartnerier, frugtplantager, pelsdyrsfarme osv. Landbrugsjord er endvidere en begrænset ressource, hvorfor retningslinjerne skal sikre, at landbrugserhvervet til stadighed har landbrugsjord til rådighed.  Retningslinjerne skal tilgodese både store, industriprægede husdyrbedrifter såvel som fritidsbrug.

Baggrund
Forudsætningen for et bæredygtigt jordbrug er, at der sikres størst mulig investeringssikkerhed og fortsatte udviklingsmuligheder for erhvervet i kombination med samfundets øvrige interesser.  Jordbrugsanalysen for Syddjurs Kommune viser, at landbrugsarealerne i Syddjurs Kommune anvendes meget differentieret. Visse områder har intensive landbrug og andre områder har mindre deltids- og hobbybrug. Kommunens naturmæssige kvaliteter er ideelle til såvel mindre kvæg-, heste- og fårehold, som deltids- og hobbybrug. Dette, kombineret med at der produceres en bred vifte af produkter, som stiller forskellige krav til jordstruktur mv., medfører, at al agerjord er værdifuld.  

Udpegningen har form af en totaludpegning, hvor alt, der ikke er reserveret til andre formål f.eks. byvækstområder, udlæg til nye veje eller §3-områder, er særligt værdifulde landbrugsområder. Arealer uden landbrugspligt er ligeledes fraregnet. I tilfælde, hvor landbrugsjord overgår til ikke-jordbrugsmæssige formål, vil Syddjurs Kommune lægge vægt på, at bevare de bedst egnede landbrugsjorder og større, samlede jordbrugsområder. Der skal ikke forbruges mere landbrugsjord end nødvendigt, og tages hensyn til berørte landbrugsejendomme og deres arealbehov til udspredning af husdyrgødning og til foretagne investeringer. Endelig skal der sikres passende afstand mellem ny boligbebyggelse m.v. og eksisterende landbrug, så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Stk. 4 skal understøtte arbejdet med strategisk jordfordeling.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre grundlag for en betydelig og lønsom fødevareproduktion. Der er kommunens opgave via planlægningen at sørge for, at forbruget af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der opretholdes en klar grænse mellem land og by.

Øvrig lovgivning

Kommunen er myndighed i forhold til reguleringen efter ovennævnte love og bekendtgørelser.