Retningslinjer

Retningslinjerne fastlægger hvilke hensyn, der skal tages i bestemte områder, og hvordan kommunalbestyrelsen skal administrere ansøgninger om tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. Retningslinjerne er retningsgivende. Det vil sige at spørgsmål angående et areal skal vurderes ud fra de konkrete forudsætninger og forholdene i de retningslinjer, der vedrører arealet.

To typer retningslinjer
Der er to typer af retningslinjer. Den ene type er arealreservationer og udpegninger til for eksempel trafikanlæg, tekniske anlæg, detailhandel, anlæg til fritidsformål samt by- og landzone.

Den anden type er rettet mod beskyttelse af natur- og miljøinteresser som for eksempel lavbundsarealer, værdifulde kulturmiljøer eller områder med biologiske værdier.

De enkelte retningslinjer i kommuneplan 2020 er ledsaget af en redegørelse, der beskriver baggrunden for retningslinjen, hvorvidt kommunen selv er myndighed for området, om der er nationale interesser i retningslinjen, om særlig sektorplanlægning gælder for emnet og om retningslinjen er reguleret af anden lovgivning end planloven.