Tirstrup

Tirstrup er beliggende ved overordnet infrastruktur og har derfor en god tilgængelighed til et stort arbejdskraft- og beskæftigelsesopland. Byen fungerer som bosætningsby og i mindre grad som erhvervs¬by. Infrastrukturen har betydet, at byens hovedgade bærer præg af den tunge, gennemkørende trafik.

Tirstrup er en typisk vejby, hvor byvæksten fortrinsvis er foregået langs hovedlandevejen Århusvej og Ebeltoftvej. Her ligger de private servicevirksomheder i form af dagligvarebutik, servicestationer og håndværksvirksomheder. Den ældste bydel er koncentreret omkring Ballevej, og i denne bydel ligger også kirken. Bebyggelserne langs Århusvej bærer præg af den gennemkørende, tunge trafik og fremstår nedslidte.

Derfor har Byrådet har afsat 1 mio. kr. til et nyt mødested ved hallen, sammenhængende stier, byhaver langs Århusvej og forskønnelse af Ballevej og Hovedgaden i 2019 og 2020.

Byens erhvervsområde ligger i den sydlige del af byen og rummer blandt andet et varmeværk. Den nyeste boligudbygning ligger i nærheden af idrætshallen med adgang til de store attraktive skovarealer syd for byen, som desuden rummer et stort sommerhusområde.

Tirstrup er del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet børnehus ved Rosmus Skole. I den tidligere folkeskole i Tirstrup, blev der i 1994 grundlagt en idrætsefterskole, som tilfører byen liv i kraft af dens elevers synlighed i bybilledet. Der findes desuden det fælleskommunale rehabiliteringscenter. Byens idrætshal drives af en selvejende forening, og i tilknytning til hallen ligger det velfungerende forsamlingshus Birkehuset.

Der er ca. 480 indbyggere i Tirstrup, hvilket er stabil ift. sidste kommuneplan. Tidligere sås en mindre tilbagegang, og Byrådet vil være opmærksom på om tilbagegangen i befolkningstallet er vendt fremadrettet.

Der er muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor udlægges ikke nye rammer til boligbebyggelse. Byrådet vil sikre muligheden for en udvidelse af idræts-efterskolen, herunder opførelsen af idrætshal. Byrådet ønsker, at Tirstrups fremtidige udvikling med udlæg til boligformål skal ske mod øst, så byen udvikler sig væk fra støjende aktiviteter som landevej og lufthavnens aktiviteter og potentielle udvidelse.