Bevaringsværdige landskaber

Stk. 1: Inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Inden for de udpegede bevaringsværdige landskaber skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt.

Stk. 2: I bevaringsværdige landskaber skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås


Redegørelse

Udpegningen af bevaringsværdige landskaber har til formål at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land. Større byggerier og anlæg med undtagelse af landbrug, byvækstområder, veje, højspændingsledninger, vindmøller og skovrejsningsområder må kun i særlige tilfælde placeres inden for de bevaringsmæssige landskaber, og hvis dette er tilfældet, skal der tages særlig hensyn til placering og udformning i forhold til det bevaringsværdige landskab.

De bevaringsmæssige landskaber udlægges, hvor der er særprægede eller sjældne landskaber. Endvidere kan et særligt samspil mellem landskab og et bevaringsværdigt kulturmiljø også føre til udlæg af et bevaringsværdigt landskab. 

Udpegningen af bevaringsværdigt landskab er foretaget på baggrund af landskabskaraktéranalysen, foretaget af Aarhus Amt i 2006. 

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.

Landskabet, og særligt de bevaringsværdige landskaber bør som udgangspunkt friholdes for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Det er også vigtigt, at der i benyttelsen af det åbne land generelt er fokus på, hvordan nye elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse.

Der er i kommunens retningslinier taget hensyn til de nationale interesser.

Øvrig lovgivning

Planlovens regler for administrationen af landzonen har til formål at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealressourcerne i en afvejning af de forskellige interesser i det åbne land.

Hensynet bag landzonebestemmelserne har også til formål at værne om landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser.

Kommunalbestyrelsen skal således ved den enkelte ansøgning navnlig påse, at der ikke meddeles tilladelser, der er i strid med hensynet til bl.a. landskab.