Særlige naturbeskyttelsesinteresser

Stk. 1: §3-områder, der er udpeget som særlig naturbeskyttelsesinteresse har en høj målsætning. Her godkendes kun indgreb, hvis det samlet set bevarer eller forbedrer naturkvaliteten.

Stk. 2: Skove, der er udpeget som særlig naturbeskyttelsesinteresse søges udviklet i retning af større naturkvalitet, enten ved ændret skovdrift eller konvertering til lysåben natur. Kommunen har en begrænset myndighedskompetence i skove, men kan søge at udvikle skovene gennem naturprojekter.

Stk. 3: Natura2000-områder beskyttes i henhold til Natura2000-planerne


Redegørelse

De særlige naturbeskyttelsesinteresser udgøres af alle Natura2000-områder og udvalgte skove og §3-områder. Der er udvalgt de §3-områder, der har størst sandsynlighed for at rumme truede arter og som tilsammen danner et sammenhængende bånd af naturområder med den højeste naturkvalitet eller det højeste naturpotentiale.

Der er derefter udvalgt skovområder, der enten har lang kontinuitet og høj naturkvalitet, eller som ligger i tilknytning til de udvalgte § 3-områder.

Derudover er der udvalgt skove og §3-områder, der kan danne forbindelse til nabokommuner.

Processen bag udpegningen er beskrevet nærmere i et teknisk notat.

Det er ikke tilladt at ændre naturtilstanden af § 3-områder. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet efter en konkret vurdering. Hvis der dispenseres til et indgreb, der i sig selv vil forringe naturen, skal det sikres, at der kompenseres med erstatningsnatur eller andre foranstaltninger, så naturen indenfor Grønt Danmarkskort ikke forringes.

Kommuneplanen indeholder ikke separate retningslinjer for Natura2000-områder, da de forvaltes gennem Natura2000-planer med tilhørende handleplaner.

Udpegningen forpligter ikke lodsejerne, men udpegningen af arealer som henholdsvis beskyttet natur og/eller Natura 2000 område kan give restriktioner for ejerne.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse, at kommuneplanen indeholder kort over og ret­ningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesin­teresserne. De særlige naturbeskyttelsesinteresser og de økologiske forbindelser udgør, sammen med de potentielle naturområder og de potentielle økologiske forbindelser, Syddjurs Kommunes del af Det Grønne Danmarkskort.

For den samlede udpegning af Grønt Danmarkskort skal fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan for­ringe naturindholdet og levesteder og spred­ningsveje for vilde planter og dyr. Disse retningslinjer skal være i overensstemmelse med Natura2000-planer og tilhørende handleplaner og må ikke forringe yngle-/rasteområder for bilag IV-arter.

Der skal desuden redegøres for, hvordan vejledningen til udpegningen af Grønt Dan­markskort er fulgt.

Sektorplaner

Syddjurs Kommunes Naturkvalitetsplan 2020 beskriver nærmere, hvordan kommunen vil prioritere indsatsen gennem håndhævelse af loven og gennem naturprojekter.

Øvrig lovgivning

Retningslinje 1 hindrer godkendelse af, og planlægning for, tekniske anlæg, bebyggelser m.m., der vil forringe naturindholdet eller udgøre spærringer.