Grundlæggende for byudvikling

Stk. 1: Ved planlægning af byudvikling skal der tilstræbes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal normalt ske i direkte forlængelse af det eksisterende byområde efter princippet "indefra og ud".

Stk. 2: Planlægning af byudvikling skal ske under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder hensyn til beskyttelse af grundvandet, håndtering af overfladevand og under hensyn til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter.

Stk. 3: Arealer, der indgår i kommuneplanens naturområder, mulige naturområder eller områder af landskabelig eller geologisk interesse, må kun i ganske særlige tilfælde bebygges.

Stk. 4: Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Stk. 5: Planlægning af byudvikling skal ske under hensyn til mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening, herunder bør der sikres en høj arealudnyttelse i stationsnære bydele.

Stk. 6: Byudvikling bør ske i nærheden af offentlig og privat service såsom indkøbsmuligheder.

Stk. 7: I de større byer skal et net af gang- og cykelstier sikre adgang til såvel rekreative mål som til dagligdags transport mellem boliger, børnehaver, skoler, fritidsaktiviteter m.m.

Stk. 8: Ved udpegning af nye rammeområder skal der tages højde for tilstrækkelig afstand i forhold til eksisterende landbrugsejendomme herunder ejendommenes udviklingsmuligheder.

 

Redegørelse

Ovennævnte retningslinjer har sit afsæt i planloven og statens udpegning af nationale interesser.
Planloven fastlægger, at hver kommune skal fastlægge retningslinjer for udlæg af arealer til byzoner og sommerhusområder samt deres formål og anvendelse.

Retningslinjerne fastlægger vilkår for disse udlæg.

Retningslinjerne understøtter desuden Syddjurs Byråds ønske om, at skabe et hverdagsliv i balance for kommunens indbyggere- og tilflyttere, ligesom det skal være muligt at skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl, som understøttes af boligområders nærhed til infrastruktur og offentlig service, adgang til natur og fritids- og kulturtilbud. Hertil kommer hensynet til naturressourcerne, som har sit ophæng i blandt andet Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven mv.

I den vestlige del af Syddjurs Kommune er der stor efterspørgsel og interesse for bosætning. Nærheden til Aarhus, bedre boliger til prisen og god infrastruktur betyder, at især børnefamilier bosætter sig her. Byerne i letbanebåndet og byerne i kystbåndet langs Kalø Vig har derfor stort potentiale til den væsentligste bosætning og byvækst, som forventes de kommende år i regionen.

Vækstområder og landområder

Syddjurs Kommune arbejder efter et overordnet princip for byudviklingen af Syddjurs Kommune, som tager udgangspunkt i en inddeling af kommunen i vækstområder og landområder:

Kystbåndet, Letbanebåndet og Ebeltoft, udgør tre vækstområder med særlige forudsætninger for at fungere som vækstmotorer for udviklingen

Landområder og landsbyer i klynger og netværk, udgør ikke på samme måde vækstområder, men hver især rummer lokale kvaliteter og styrker

Hertil kommer de potentialer, der ligger i de byer, i og nær ved eksisterende og potentielle naturområder udpeget som en del af det grønne danmarkskort, og de herlighedsværdier, der knytter sig hertil for bosætning

Temahæfter
Den overordnede idé med udlæg af kystbåndet og letbanebåndet har sit udspring i vision blandt andet beskrevet i temahæfter udarbejdet i forbindelse med Syddjurs Kommuneplan 2013.

Med udpegningen af de tre vækstområder ønsker byrådet, at byudviklingen sker i tilknytning til de eksisterende trafikkorridorer og hovedinfrastrukturen i form af letbane, hovedveje og busser, men også med let adgang til naturen, offentlig service, kultur- og handel.

Med kommuneplanens arealudlæg åbnes mulighed for, at der kan bygges forskellige typer af boliger i alle bysamfund, der også rummer mulighed for nye boformer og fællesskaber.

I den videre planlægning af boligområderne, skal der sættes fokus på udvikling af liv, identitet, tidssvarende arkitektur og oplevelser, der rumme muligheder for et miks af boliger for de forskellige livsfaser. Større boligområder skal opdeles i mindre enheder både for at understøtte det sociale fællesskab i boligområdet og for at give området identitet.

Det kan fx gøres ved at bruge eksisterende landskabstræk/ særlige udsigter/ historiske elementer til at strukturere og give karakter til boligområdet. Eller der kan tænkes nye elementer eller oplevelser ind, der gør et område til noget særligt.

Leg og bevægelse skal ind i hverdagen via udfoldelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre i lokalområderne. Derfor skal fællesarealer indrettes så de indbyder til mange forskellige slags aktiviteter så der skabes adgang og kontakt til naturen, gerne med forbindelse fra de bynære grønne arealer til natur og vild natur.

Nationale interesser

Det er en national interesse at byudviklingen sker, så det understøtter de statslige investeringer i transportinfrastruktur, samt at planægningen ikke medfører væsentlige merudgifter for staten. Den væsentligste byudvikling i Syddjurs kommune fastholdes i de to bybånd samt Ebeltoft, som hver især understøtter anvendelsen af statsvejene samt Letbanen.

Øvrig lovgivning

Udlæg af byudviklingsområder, sommerhusområder mv. skal følge øvrig lovgivning eksempelvis:

  • Vandforsyningsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Kommunen er myndighed i forhold til reguleringen efter ovennævnte love og bekendtgørelser.

LÆS MERE I HOVEDPRINCIPPERNE: 

Hovedprincipper for Hverdagsliv og byvækst