Rønde

Rønde er en central by i det blå kystbånd . Byen udvikler sig og skifter karakter i disse år. Nærheden til Aarhus, det mangfoldige handels- og byliv, samt det smukke landskab tilsiger, at der også i fremtiden vil være efterspørgsel på at bosætte sig her.

Rønde er kendetegnet ved sin placering i et meget markant landskab, hvor der flere steder i byen er storslået udsigt over det bakkede landskab til bl.a. Kalø Vig. Rønde er centralt placeret i kommunen og udgør et knudepunkt for den kollektive bustrafik. Hvert 15. minut er der således en busafgang mod Aarhus.

Rønde har et bredt udbud af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, som udover byen også betjener et større opland. Butikkerne koncentreres langs Hovedgadens østlige del. I den seneste planperiode er der planlagt for en ny dagligvarebutik i bymidten, og fremtidige dagligvarebutikker skal også placeres inden for bymidten.

I den seneste planperiode er der bygget op mod 40 pleje og ældreboliger med tilhørende centerfaciliteter ved Hovedgaden, og der planlægges endvidere små almene boliger, som især henvender sig til unge. Dette ventes at bidrage til byens samlede udvikling i de kommende år.

Byens boligområder er flere steder planlagt med grønne kiler, der giver god tilgængelighed til de mange attraktive rekreative arealer umiddelbart udenfor bygrænsen. Der findes i de vestlige dele af byen mindre erhvervsområder.

Rønde i fremtiden
I den kommende 12-års planperiode fra 2020 til 2032 forventer Byrådet en fortsat befolkningstilvækst. Der er i dag en tilstrækkelig restrummelighed i henholdsvis Rønde Nord og Rønde Vest, og der er således ikke behov for nye udlæg i denne kommuneplan.

På lang sigt er Røndes vækstretninger begrænsede. Den igangværende byfortætning giver således god mening.

I denne kommuneplan sikres der plads til udviklingen af offentlige service og uddannelse i tilknytning til skole og hallen.

Arbejdet med udviklingen af Rønde, tager udgangspunkt i helhedsplan for Rønde Midtby fra 2015. Helhedsplanen har et stærkt afsæt i det mangfoldige handelsliv og uddannelsesmiljø. Indsatserne i helhedsplanen omfatter blandt andet:

  • Gode trafikløsninger i midtbyen med hastighedsdæmpninger, parkeringsmuligheder og muligheden for tryg færdsel over Hovedgaden
  • Bedre forhold for de bløde trafikanter i form af sikre færdselsveje
  • Optimale forhold for virksomhederne på Hovedgaden
  • Tværgående grønne forbindelser og udbygning af stinettet
  • Oplevelser i byrummet
  • Fælles platform for campusmiljøet
  • Et bredt boligudbud af såvel ejer- som lejeboliger – herunder boliger til unge og ældre
  • Flere rammer for fysisk aktivitet

I de kommende år separatkloakeres der i Rønde, hvilket Syddjurs kommune vil benytte til at opdatere midtbyens byrum, ligesom der investeres i en revitalisering af Byparken. Begge dele sker i et tæt samarbejde med distriktsrådet.

Byskitsen illustrerer byens fremtidige udviklingsmuligheder, og hovedprincipperne for fremtidig planlægning.

LÆS MERE I RAMMERNE:
Helhedsplaner og lignende