Økologiske forbindelser

Stk. 1: I de økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt udvides.

Stk. 2: De økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer områderne, skal anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende væsentlige spærringer skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Stk. 3: I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristiske landskabelige karaktertræk bevares.


Redegørelse

Den landbrugsmæssige udnyttelse, vejanlæg og byudvikling reducerer og opsplitter naturen og forringer dyrs og planters spredningsmuligheder. Hensigten med at udpege økologiske forbindelser – eller spredningskorridorer – er at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv.

De økologiske forbindelser rummer både tør natur, vandløb, søer, skove og lavbundsområder, der enten har en god naturtilstand eller danner forbindelse mellem gode naturområder med truede arter.

De økologiske forbindelser udgøres af de samme Natura2000-områder, §3-områder og skove, der er udpeget som særlige naturbeskyttelsesinteresser. Det skyldes, at de netop er særlige ved at hænge sammen og i øvrigt have en god naturkvalitet.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse, at kommuneplanen indeholder kort over og ret­ningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesin­teresserne. De særlige naturbeskyttelsesinteresser og de økologiske forbindelser udgør, sammen med de potentielle naturområder og de potentielle økologiske forbindelser, Syddjurs Kommunes del af Det Grønne Danmarkskort.

For den samlede udpegning af Grønt Danmarkskort skal fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan for­ringe naturindholdet og levesteder og spred­ningsveje for vilde planter og dyr. Disse retningslinjer skal være i overensstemmelse med Natura2000-planer og tilhørende handleplaner og må ikke forringe yngle-/rasteområder for bilag IV-arter.

Der skal desuden redegøres for, hvordan vejledningen til udpegningen af Grønt Dan­markskort er fulgt.

Sektorplaner

Syddjurs Kommunes Naturkvalitetsplan 2020 beskriver nærmere, hvordan kommunen vil prioritere indsatsen gennem håndhævelse af loven og gennem naturprojekter.

Øvrig lovgivning

Retningslinjerne hindrer godkendelse af, og planlægning for, tekniske anlæg, bebyggelser m.m., der vil forringe naturindholdet eller udgøre spærringer.