Fritidsområder

Kolonihaver

Stk. 1: Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i, eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne.

Stk. 2: Kolonihaveområderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha, inkl. veje og fællesarealer Husenes størrelse må ikke overstige 30 m² og haveloddene må ikke overstige 400 m².

Særligt arealkrævende fritidsanlæg

Stk. 3: Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen.

Stk. 4: Placering og etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende fritidsanlæg skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.

Særligt støjende fritidsanlæg

Stk. 5: Særligt støjende fritidsanlæg kan etableres med de fornødne miljøgodkendelser.

Stk. 6: Eksisterende anlæg skal overholde de til enhver tid gældende miljøgodkendelser.

Lystbådehavne

Stk. 7: Der er mulighed for udvidelse af den eksisterende lystbådehavn i Ebeltoft med 200 bådpladser, før disse er udfyldt er der ikke mulighed for etablering af nye lystbådehavne.

Stk. 8: Placering og udformning af de pågældende havne eller havneafsnit skal ske under særlig hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsesinteresserne, samt øvrige rekreative interesser.

Stk. 9: Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.

Badestrande og surferområder

Stk. 10: Enkelte kyststrækninger er udepegede til aktiviteter i vand, som badestrande og surferområder.


Redegørelse

Det skal så vidt det er muligt, være muligt at finde plads til at dyrke sine fritidsaktiviteter i Syddjurs kommune. Syddjurs kommunes skove, landskaber og natur samt bynære grønne områder bidrager til hverdagens udflugtsmål og afbræk. Dog er der fritidsformål, som kræver særlige arealreservationer.

Kolonihaver dækker områder, der er omfattet af kolonihaveloven og tilbyder et supplement til byer med mange etageboliger - herunder Hornslet, Rønde, Ebeltoft, Kolind og Mørke. Kommuneplanen udlægger ikke nye arealer til kolonihaver.

Særligt pladskrævende fritidsanlæg bør udlægges, hvor der er brug for det i kommunen, og hvor en overordnet fritids-eller turistpolitisk strategi beskriver behovet herfor. Som hovedregel skal værdifulde landbrugsjorder foruden beskrivelsen i retningslinjerne friholdes for de permanente anlæg. Hvad angår forlystelsesparker, dyreparker og lignende der fungerer som udflugtsmål skal der sikres gode trafikale forhold. Hvad angår golfbaner og lignende, som er også en særligt pladskrævende fritidsanlæg, som er nemmere at tilpasses omgivelserne men bør stadig friholdes af fredede områder. Kommuneplanen udlægger ikke nye arealer til særligt pladskrævende fritidsanlæg.

Særligt støjende fritidsanlæg skal placeres, hvor de ikke generer støjfølsom anvendelse. Denne type fritidsanlæg omfatter blandt andet forlystelsesanlæg som Djurs Sommerland, skydebaner og motorsportsbaner. Kommuneplanen udlægger ikke nye arealer til særligt støjende fritidsanlæg. Kun ved fremtidige arealudlæg til støjende fritidsanlæg udlægges også et konsekvensområde.

Lystbådehavne giver beboere adgang til vandet og besøgende adgang til Syddjurs landskaber og byer. Nye lystbådehavne kan kun etableres ved udarbejdelse af en kommuneplanramme, når Lystbådehavnen i Ebeltoft er udvidet med 200 pladser. Hvor der ikke er muligt at anløbe med kølbåde og større motorbåde, er det muligt på baggrund af en konkret vurdering at etablere jollepladser med en kapacitet under 50 både samt anløbsbroer og slæbesteder og tilsvarende mindre anlæg. Kommuneplanen udlægger ikke nye arealer til lystbådehavne.

Badestrande og surferområder er udpegede arealer, hvor der er er fokus på at sikre rent badevand og kommunalt tilsyn af strandene. Arealernes anvendelse er afhængig af en helhedsorienteret spildevands og overfladevands-planlægning, så kommunens omkringliggende hav sikres mod forurening ved eksempelvis skybrud. Se i øvrigt retningslinjer for Overfladevend og Klima, der indeholder udpegning af prioriterede bade- og surferområder

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og kun i forbindelse med bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Særligt pladskrævende fritidsanlæg i Syddjurs Kommune må kun placeres uden for kystnærhedszonen. Foruden placering af større fritidsanlæg, gælder også regler for placering af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

Øvrig lovgivning

Kolonihaveloven styrer forhold om kolonihaver, herunder at hvis der udlægges nye arealer til kolonihaver, forbliver de permanente. Kommunen administrerer efter lovgivningen.

Særligt støjende fritidsanlæg skal have miljøgodkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet er myndighed for lystbådehavne og skal give tilladelse inden renovering, udvidelse af lystbådehavne, sandfodring og lignende. Trafikstyrelsen godkender ordensreglementer for lystbådehavnene.

LÆS MERE I HOVEDPRINCIPPERNE: 

Hovedprincipper for hverdagsliv og byvækst