Byer i Kystbåndet

Stk. 1: Sammenhængen mellem byområder, bynære grønne arealer og omkringliggende landskaber skal så vidt muligt planlægges på baggrund af en helhedsplanlægning.

Stk. 2: Arkitekturen i byområderne skal medvirke til at give det enkelte lokalområde identitet og stedskvalitet.

Stk. 3: Ny bebyggelse skal etableres i respekt for det enestående landskab og de kulturhistoriske spor.

Stk. 4: Byområderne skal adskilles af brede landskabskiler.

Stk. 5: Der skal sikres bynære grønne arealer mellem bebyggelserne og gode forbindelser til landskabskilerne.

Stk. 6: Erhvervsarealer skal placeres, hvor der er tilstrækkelig infrastruktur til den enkelte erhvervstype og hvor udlægget kan fungere i samspil med den enkelte by eller infrastruktur.

Redegørelse

Byerne i kystbåndet er bysamfund, der har god adgang til Aarhus, men som også ligger indenfor kystnærhedszonen og bevaringsværdige landskaber med de kvaliteter og herlighedsværdier, der knytter sig hertil. Byerne ligger langs Djurslandsmotorvejens afslutning ved Eskerod i vest til Knebel længst mod øst. Byerne omfatter Eskerod, Rodskov, Ugelbølle, Følle og Skrejrup, Rønde, Vrinners og Knebel. Vrinners og Knebel ligger længst mod øst på Mols, og kobler sig således mest op på den udvikling, der knytter sig til landsbyklyngen Mols i udvikling.

Byerne Eskerod-Rodskov, Ugelbølle og Rønde oplever især en vækst og efterspørgsel på boligudvikling med baggrund i nærheden til Aarhus samt eksisterende offentlig service- handels- og kulturtilbud. Se en nærmere beskrivelse af byudviklingen for de enkelte byer under byskitser.
Kystbåndets synlighed set fra kystlandskabet, stiller krav til arkitekturen og bebyggelsens indpasning i landskabet. De eksisterende herlighedsværdier skal fastholdes og styrkes, blandt andet med brede landskabskiler mellem bebyggelserne/byerne.

Der findes ledige erhvervsarealer ved indfaldsvejen til Rønde fra motortrafikvejen. Erhvervsudbygningen hænger sammen med Følle erhvervsområde, der mod øst er vokset sammen med Rønde vest. Ved at bygge videre på erhvervsudbygningen i denne retning, forebygges eventuelle miljøkonflikter mellem boligudbygning og erhvervsvirksomheder og erhvervet sikres hurtig adgang til motortrafikvejen og overordnet infrastruktur.