Geologisk interesseområde

Stk. 1: Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for de geologiske interesseområder skal hensynet til geologien tillægges særlig stor vægt.

Stk. 2: Byggeri og anlægsarbejder, beplantninger m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i de geologiske interesseområder.

Stk. 3: Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt. 


Redegørelse

Formålet med udpegning af geologiske interesseområder er at sikre hensyntagen til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsarbejder, skovrejsning og råstofindvinding m.v. Derved fastholdes mulighederne for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Områder af særlig geologisk interesse er udlagt, hvor større sammenhængende områder har terrænformer, der afspejler landskabets tilblivelsesproces samt mindre lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, ses synlig i terrænet. Disse geologiske blotninger som typisk er kystklinter og lignende giver mange oplysninger om de tidligere geologiske processer, og har dels stor betydning for forskning i de geologiske fag dels for borgere med interesse i emnet.
Forståelsen af landskabets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til grundvandsbeskyttelse og råstofindvinding, men de geologiske interesseområder har også stor almen interesse, fordi de ofte har landskabsformer og naturindhold med stor rekreativ værdi.

I kommunen er der udpeget 18 geologiske interesseområder, hvilket afspejler områdets helt unikke geologiske forhold. Områderne fremgår af kortet til højre og kommunen er geologisk set enestående, da den indeholder et fuldt sammenhængende landskab med en komplet glacial landskabsserie bestående af inderlavning, randmoræne og smeltevandsslette.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.
Forholdet mellem Nationalpark Mols Bjerge, bevaringsværdige landskaber, og landskabstyperne i Sydddjurs kommune er med til at understøtte at større sammenhængende landskaber og landskabelige og geologiske hensyn i videst muligt omfang medtages i arealanvendelsen.

Øvrig lovgivning

Miljøstyrelsen er overordnet myndighed på sikring af de geologiske interesser.