Byer i Letbanebåndet

Stk. 1: Byerne i letbanebåndet skal bevares som selvstændige, adskilte enheder, således at der ikke udvikles sammenhængende bykorridorer langs jernbanen.

Stk. 2: Der skal så vidt muligt fokuseres på byfortætning og byomdannelse af tidligere erhvervsområder og stationsnære områder.

Stk. 3: Byudvikling skal understøtte at transportafstande mindskes og ressourceforbrug minimeres. Afstand og tilgængelighed til Aarhus skal prioriteres.

Stk. 4: Der skal så vidt muligt sikres et varieret udbud af boligtyper med fokus på byernes egen identitet og styrker.

Stk. 5: Bynære grønne arealer og forbindelse til større rekreative områder skal indarbejdes i nye boligområder.

Redegørelse

Byerne i letbanebåndet udgøres af Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind. Især Hornslet og Mørke har oplevet en øget tilflytning. Landskaberne mellem byerne udgør en herlighedsværdi for bosætning og rige muligheder for at skabe adgang til naturområder mellem byerne og faciliteter til bevægelse i naturen og dermed understøtte et aktivt, sundt liv med aktiviteter og fællesskab.

Hornslet oplever især en vækst og efterspørgsel på boligudvikling. Se en nærmere beskrivelse af byudviklingen for Hornslet under byskitser.

Særligt for stationsbyerne skabes der mulighed for fortætning og byomdannelse i de centrale dele af byerne, nærmest stationerne. Den lette adgang til letbanen og infrastruktur til Aarhus, skaber mulighed for også at tiltrække målgrupper, der ikke nødvendigvis skal have 2 biler, men som i stedet ønsker mindre boliger, eksempelvis til studerende og seniorer, der gerne vil nyde ro og naturtilbud, men fortsat vil have let adgang til uddannelses- kultur- og handelstilbud i Aarhus.