Byer i landområderne

Landsbyerne og de mange landområder udgør en styrke for Syddjurs Kommune, og det er en prioritet for byrådet at bevare mangfoldigheden i kommunen. De forskellige landsbyer og landområder i kommunen indeholder forskellige kvaliteter og styrker, og byrådet ønsker at landsbyerne udvikles med udgangspunkt i deres særegne kvaliteter.

En gennemgående kvalitet ved landsbyerne og landområderne er fællesskabet, plads til bevægelse og nærheden til naturen. De gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af de lokale kræfter og ildsjæle, derfor er det væsentligt for kommunen at understøtte det gode, lokale initiativ. Målet er at sikre landsbyerne og landområderne som gode bosætningsområder med interessante tilbud og fungerer som opland til de større nabobyer.

I Syddjurs kommune er der tre landsbyklynger, Ådalen, Mols i udvikling og Østdjurs. De tre landsbyklynger har forbilledlige samarbejder om bosætning, styrkelse af stedsidentitet og indbyrdes balance. Arealudlæggene i kommuneplanen og understøttelse af lokal egenart og søger i videst mulig omfang at støtte op om samarbejderne. Fælles for udvikling i landsbyerne er, at væsentlige ændringer af landsbyafgrænsninger skal ske i dialog med lokalsamfundet.

Uden for landsbyklyngerne er der også lokalsamfund, der ikke i dag indgår i klyngesamarbejder og er oplande til større bysamfund og beliggende i nærhed til letbane og motortrafikvejen. Det drejer sig om Feldballe, Tåstrup, Pindstrup og Nimtofte. Alle fire samfund har stærke identiteter og deler det fællesskab, at de er beliggende i Grønt Danmarkskort og tæt på naturgenopretningsprojekter, som potentielt kan give ekstra herlighedsværdier i forhold til bosætning og fritidsliv.
I Grønt danmarkskort er også Skørring repræsenteret med tilsvarende muligheder for øget herlighedsværdi ved en aktiv udnyttelse af mulighederne for naturgenopretning og adgangen til bynære grønne områder.