Restrummelighed og boligbyggeprogram

Restrummelighed i arealudlæggene

I Syddjurs kommune er der tilstrækkeligt areal til boligudbygning de kommende 12 år. 70 % af boligarealerne er lokalplanlagte eller en igangværende plansag. Det er udelukkende Hornslet plandistrikt, der har et decideret underskud i arealudlæggene og dermed mulighed for at udlægge nyt. I Ebeltoft er der et overskud af erhvervsarealer, hvoraf der på grund af byens udviklingsforløb med Ebeltoft i Udvikling søges om at ændre overskud af erhvervsudlæg til boligudlæg på grund af den samlede udvikling i byen. Desuden er det også et ønske at at rokere arealer og udlæg, så det stemmer overens med byens udvikling.

Opgørelsen af restrummeligheden er fra oktober 2019 der kan være ændringer. Men ikke af så væsentlig karaktér det ændrer rummeligheden så der bliver andre planmæssige forudsætninger.

Opgørelse af restrummelighed boliger

Opgørelsen af de 12 års behov for boligenheder er opgjort på baggrund af kommunens boligbyggeprogeam, som udregner arealbehovet i boligenheder med baggrund i befolkningsprognose og planlægning for institutioner i de enkelte skoledistrikter.

Opgørelse af den eksisterende rummelighed er opgjort i boligenheder for at skabe et sammenlignelige tal. Opgørelsen er foretaget ved manuelt at tælle lokalplanlagte boligenheder og udregne antallet af boligenheder baseret på gældende rammer med lokalområdet som nøgle for udnyttelsen af det enkelte areal. Foruden Boligrammer, er rammer udlagt til blandet bolig og erhverv samt centerområder i byerne også indregnet i rummeligheden. Dette gør sig også gældende for rammer inden for forslag til fredning af Kalø Vig i hhv. Rodskov og Eskerod. Igangværende plansager indgår også i opgørelsen af den eksisterende rummelighed.

Landsbyafgrænsninger med mulighed for huludfyldning og afrunding indgår ikke i restrummeligheden. På lige vis indgår arealer, der af hensyn til respektafstand til højspændingsledninger ikke kan bebygges, heller ikke i opgørelsen. I Ebeltoft er der arealer inde i tidligere sommerhusområder, som er overgået til byzone ved lokalplanlægning i 1991 og som er groet til i skov. En del af de tilgroede arealer skaber en stor naturværdi for Ebeltoft ved at rumme en reel halvnatur, og er delvist udpeget til at indgå i Grønt Danmarkskort. Disse arealer er svært omsætbare, da de ofte indgår som herlighedsværdi til eksisterende grunde, indgår som lokale rekreative arealer og har dermed ikke en rummelighedsmæssig funktion i forhold til boligomsætningen.

Restrummeligheden er opgjort ved at trække de 12 års behov fra den opgjorte rummelighed.

På kommunalt niveau er der tilstrækkelig rummelighed til de kommende 12 års forventede udbygning med boliger.

Hornslet er det eneste skoledistrikt, der har et decideret underskud i rummeligheden. Ebeltoft og Kolind har et meget beskedent underskud i rummeligheden, hvilket udlignes af det kommunale samlede overskud.

Rummeligheden er tilstrækkelig på overordnet niveau, til at rumme ændrede flyttevaner og konjunkturer. Dog er der behov for nyudlæg i Hornslet, for at understøtte skoleudbygning og for at kunne modtage interesserede grund- og boligkøbere i byen samt sikre cirkulation i boligmassen. I Ebeltoft er der også et beskedent underskud, som skal vejes op mod, at der er nogle lokalplanlagte områder, som stadig skal tages i brug.

Som udgangspunkt tager Syddjurs kommune ikke arealer ud af planlæningen, da en del af de udlagte arealer også indgik i restrummelighedsopgørelsen i forbindelse med kommuneplan 2016.

Der bliver lagt nye arealer ud til boligformål i Hornslet by, Thorsager og Ebeltoft samt landsbyen Følle.

Nye bolig- og erhvervsudlæg og rummelighed, der bliver taget ud 

Thorsager plandistrikt:
Del af ramme 10.1.B5 udgår på grund af besværlige udbygningsmuligheder grundet højspændingsledning og skovbyggelinje. Herved udgår 16 boligenheder.
Da de eksiterende udlæg i Thorsager øst for Stationsvej lokalplan 067 har begrænsede udnyttelsesmuligheder på grund af skovbyggelinje. Hver enkelt bolig skal særskilt søge om ophævelse, hvilket begrænser udbygningshastigheden. Udfordringen ved udbygningen beslaglægger 37 byggemuligheder, hvis beliggenhed under højspændingsledning fraregnes arealets rummelighed.
Thorsager har behov for tidssvarende udstykninger for i videst muligt omfang at understøtte søgning til skolen. For at sikre et tidssvarende udbud, udvides eksisterende boligramme 10.1.B7, med et areal, der tilsvarer de arealer, der funktionelt ikke kan udbyttes i en normal tilflytning til Thorsager. Udvidelsen svarer til 32 boligenheder. 16 boligenheder bliver taget ud ved at begrænse ramme 10.1.B5, og 37 boligenheder udgør ikke en reel rummelighed.

Hornslet plandistrikt:
Hornslet er en Vækstby med sælrkigt stort vækstpotentiale med et betydeligt underskud i rummeligheden. Hornslet oplever stor interesse for tilflytning, samtidig er presset på den lokale skole stigende, med dertil følgende øget pladsbehov. For at sikre et kritisk grundlag at etablere en ekstra skoleafdeling på baggrund af, udlægges nye arealer til boligformål i Hornslet by. Arealerne bliver udlagt i Hornslet vest og dækker et areal på godt 17 Ha. til blandede boligformål.

Ebeltoft Plandistrikt:
Ebeltoft er en vækstby med et meget beskedent underskud i rummeligheden. Der er ogås et overskud af erhvervsarealer. Der er ønske om at gøre det muligt at omdanne dele af byen og gøre det muligt at etablere forskellige boformer omkring Ebeltoft. Ved færgehavnen udtages et erhvervsareal som udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. Arealet er desuden udpeget som udviklingsområde. De tidligere centerområder ved skudehavnen ændres til blandet bolig og erhvervsformål. Derved nedbringes noget erhvervsrummelighed og mulighederne for flere forskellige bosætningsmuligheder bliver øget, med en begrænset indvirkning på rummeligheden.
I forbindelse med revidering af erhvervsudlæg i Ebeltoft, er der også en mulighed for at arbejde med bedre fremkommelighed. Ebeltoft er hovedby for en del sommehus-udlejnings firmaer, som ligger tæt på Vibæk Standvej. Det er et ønske at skabe bedre trafikale forhold omkring sommerhusudlejningen i sommerspidssæsonen. derfor udvides eksisterende erhvervsområde i ved Handrup, så det på sigt er muligt at etablere "nøgleudleverings" faciliteter, så trafikken i og omkring Ebeltoft bliver aflastet.

Rønde plandistrikt: 
Landsbyens Følle ligger i Kystbåndet, i Rønde plandistrikt. Der har tidligere været en planproces for en udvidelse af Følles landsbyafgrænsning og en tilhørende bevarende lokalplan. Følle er udpeget som kulturmiljø. Udvidelsen af landsbyafgrænsningen skal sikre en udbygning over tid. Udlægget er i landzone.


Opgørelse restrummelighed erhverv

Der er et  mindre arealoverskud i erhvervsarealerne, hvoraf erhvervsområdet ved Følle udgør en stor rummelighed.

Opgørelsen af de 12 års behov for erhvervsenheder er opgjort på baggrund af en statistik over hvor mange enheder, der har fået byggetilladelser og det tilhørende areal de sidste 10 år, og er derefter fremskrevet til en 12 års periode. Fordelingen mellem større og mindre erhvervsenheder er jævnt fordelt på store og mindre enheder og afspejler dermed arealudlæggene meget godt. Derfor er erhvervsenheder medtages som parameter for opgørelsen og ikke det reele bruttoetageareal.

Opgørelse af den eksisterende rummelighed er opgjort i erhvervsenheder, for at sikre sammenlignelighed mellem statistikken og rummelighedsopgørelsen. Opgørelsen er foretaget ved manuelt at tælle lokalplanlagte erhvervsområder og blandede bolig og erhvervsområder og udregne antallet af erhvervsenheder baseret på gældende med afsæt i de planlagte mindste grundstørrelser.

Restrummeligheden er opgjort ved at trække de 12 års behov fra den opgjorte rummelighed. På kommunalt niveau er der tilstrækkeligt med araler til det kommende behov. Det største erhvervsunderskud findes i Hornslet, som også er under udvikling. Plandistrikt Ådalan og Nimtofte har et underskud, som umiddelbart søges løftet i nærvedliggende stationsbyer så stationsnærhed. Begge plandistrikter består primært af landsbyer med landsbyafgrænsninger, hvori noget organisk vækst er muligt.

Udlæg af erhvervsarealer i de mindre bysamfund skal generelt bero på en lokal dialog. Det er et mål frem mod kommende planrevision at gennemføre lokal dialog blandet andet for at sikre fællesskab om den lokale udvikling og deraf udlægge de arealer, der må være behov for.

Arealudlæg til erhverv, der tages ud er beskrevet under restrummeligheden til boliger.


Rækkefølgeplanlægning

Ifølge planlovens § 11e, stk. 1 nr. 1, skal der redegøres for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse.
Syddjurs kommune arbejder ikke med rækkefølgeplanlægning, men har klart prioriterede udviklingsområder. Udviklingsområderne er beliggende i Letbanebåndet, Kystbåndet og Ebeltoft.