Positivområder til store husdyrbrug

Stk. 1: Ved ansøgning om placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug kan man imødese krav til projekter, i forhold til de vurderingskriterier* der eventuelt eksisterer på arealet. 

*Vurderingskriterier er de kriterier eller begrænsninger, som administrationen skal tage stilling til ved enhver ny ansøgning, f.eks. landskabelige hensyn og lugtgeneafstande.


Redegørelse

De ovennævnte retningslinjer er medtaget i kommuneplanen for at tydeliggøre, hvilke områder der er særligt velegnede til at tilgodese de behov, der må forventes krav om at kunne imødekomme ved opførelse af meget store husdyranlæg. Ved overholdelse af retningslinjerne forventes få miljøkonflikter.

Baggrund
Landbrugserhvervet er fortsat under udvikling mod større brug. Større landbrugsejendomme er en bedriftstype, hvor der skal være særlig opmærksomhed på de miljøkonflikter der kan opstå i nærområdet. Dette har været i fokus ved udpegningen.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen i 2013, blev der udarbejdet et temahæfte, som beskriver processen frem til udpegningen. Af temahæftet fremgår bl.a.:

  • De positive elementer, der taler for placering af store husdyrbrug, såsom adgang til det overordnede vejnet.
  • Restriktioner, hvor lovgivning og administrationspraksis med meget stor sikkerhed vil kunne sige, at det ikke er muligt at placere nye driftsbygninger indenfor eller i tæt tilknytning til disse restriktioner. Disse områder er udtaget af udpegningen af arealer til store husdyrbrug.

En kommunal Jordbrugsanalyse kvalificerer landbrugsplanlægningen, så den samtænkes med den øvrige fysiske planlægning, hvor interesser afvejes mod hinanden. Hermed sikres landbrugshvervets fremtidige interesser, når der udarbejdes kommune- og lokalplaner. Jordbrugsanalysen for Syddjurs Kommune er inddraget ved udpegningen.

Links til det ovennævnte temahæfte hhv. til den seneste jordbrugsanalyse kan findes ”Henvisninger”.  

Nationale interesser i kommuneplanlægningen

Det er en national interesse, at planlægningen for store husdyrbrug indgår i en helhedsorienteret planlægning for de mange interesser, som knytter sig til det åbne land, Således skal hensynet til bedrifternes udvikling sikres samtidig med, at hensynet til omgivelserne varetages. Det er ligeledes en national interesse, at eksisterende husdyrbrug bevarer muligheden for at kunne udvide produktionen i et omfang, der gør det muligt for dem at følge med strukturudviklingen i erhvervet.  I områder udpeget til lokalisering af drifts­bygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug, har kommunen en særlig forpligtelse til ikke at planlægge for anvendelse, der kan stride mod husdyrbrugenes udviklingsmuligheder. Ovenstående sikres, når der administreres efter retningslinjerne.

Øvrig lovgivning

Husdyrbrug er primært reguleret af husdyrbruglovens med underliggende bekendtgørelser. Loven og vigtigste bekendtgørelser er beskrevet herunder:

  • Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.: Medvirker til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen og anvendelsen af gødning kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
  • Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug: Fastsætter regler om godkendelser og tilladelser til etablering, udvidelse og ændringer af

Kommunen er myndighed i forhold til reguleringen efter ovennævnte love og bekendtgørelser.