Nyt i kommuneplan 2020

Her kan du læse om de største forskelle på kommuneplan 2020 og den forrige kommuneplan. 

Kommunenplanens tekst og opbygning er forenklet

En kommuneplan er en omfattende plan, med tråde ud til mange planer. I kommuneplan 2020 har vi søgt at forenkle planen, og beskrive hvad der er hovedprincipper for kommunens fysiske udvikling, hvad der er retningslinjer for kommunens administration af den fysiske udvikling, og hvad der er rammer for den videre byudvikling.

Hovedprincipperne beskriver de overordnede principper for sammenhængene i Syddjurs kommune og implementering af vision og udviklingsstrategiens målsætninger samt de 17 verdensmål.
Det er også i hovedprincipperne man kan læse om Byrådets strategi for hvordan byer og landsbyer skal udvikle sig.
Hovedprincipperne er blevet fokuseret på kommunens fysiske udvikling, og i mindre grad beskriver kommunens indsats på andre politikområder 

Retningslinjerne er generelt blevet forenklet.
De enkelte retningslinjer har redegørelse, der forholder sig til baggrunden for retningslinjerne, Nationale interesser, relevante sektorplaner samt øvrig lovgivning.

Rammerne beskriver hvad der vil gælde for fremtidig lokalplanlægning i kommunens by- og sommerhusområder. Disse er generelt blevet forenklet med henblik på mere ensartede rammer i hele kommunen.

Større ændringer i retningslinjerne

Grønt Danmarkskort
I juni 2017 vedtog Folketinget at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser gennem et Grønt Danmarkskort.
På den baggrund har Byrådet udpeget arealer, der kan indgå i etablering af større sammenhængende naturområder, så vi kan skabe større biotoper og levesteder i kommunen til glæde for dyr, fritidsliv og turister.
Du kan læse retningslinjerne for Grønt Danmarkskort her.

Skovrejsning
Retningslinjerne for områder med Skovrejsningstemaet er revurderet med fokus på muligheden for at styrke grundvandsbeskyttelsen gennem skovrejsning.
Du kan læse retningslinjerne for Skovrejsning her. 

SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger
Hidtil har bevaringsværdige bygninger indgået i Kommuneplanen for den tidligere Ebeltoft Kommune.
Disse er nu gennemført for hele kommunen. Endvidere er udpegningen af kulturmiljøerne revurderede.
Du kan læse retningslinjerne for kulturmiljøer her, og registrering af bevaringsværdige bygninger her. 

Større solcelleanlæg/solparker
Der er lavet retningslinjer for planlægning for større solcelle parker.
Retningslinjerne skal sikre, at Større solcelleparker etableres under hensyntagen til en samlet afvejning af energi-, kultur-, miljø-, landskabs- og naturinteresser. 
Du kan læse retningslinjerne for solenergi her.  

Udviklingsområde mellem Ebeltoft Færgehavn og Ebeltoft
På baggrund af et landsplandirektiv fra 2019, er der udpeget et udviklingsområde nord for Ebeltoft færgehavn, som muliggør en langsigtet udviklingsstrategi for området. 
Du kan se udpegningen her.

Nye kommuneplanrammer og større ændringer i eksisterende rammer

Nye rammer til boligformål i åbent land
Hornslet:  2.1.B40, 2.1.B41 og 2.1.B42 

Nye områder til erhvervsformål 
Hornslet: 2.1.E7

Udover de nye udlæg til boligformål og erhvervsformål overstiger de eksisterende rammeudlæg de forventede behov i en 12års periode, og derfor giver planloven pt. ikke mulighed for nye rammeudlæg til byudvikling. Læs nærmere beskrivelse i Restummelighed og boligbyggeprogram.

Nye områder til offentlige formål  
Hornslet: 2.1.O10
Rønde: 3.2.O4 

Nye områder til rekreative formål (grønne kiler)  
Ebeltoft 1.12.R17 samt 1.12.R18, 1.12.R19 og 1.12.R20 (tilbageførte sommerhusområder i lokalplanlagte sommerhusområder som følge af landsplandirektiv 2019. Tilbageførslen medfører en ændring af sommerhusområdets udstrækning).
Hornslet 2.1.R17
Rønde-Ugelbølle: 3.1.R6 samt 3.2.R9 (tilbageført sommerhusområde i lokalplanlagt sommerhusområde som følge af landsplandirektiv 2019. Tilbageførslen medfører en ændring af sommerhusområdets udstrækning). 
Mols-Helgenæs: 4.12.R16 (tilbageført sommerhusområde i lokalplanlagt sommerhusområde som følge af landsplandirektiv 2019. Tilbageførslen medfører en ændring af sommerhusområdets udstrækning). 

Nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen 
Ebeltoft: 1.13.S63, 1.13.S64, 1.13.S65, 1.13.S66, 1.13.S67,
Mols –Helgenæs 4.13.S62

Rammeområder der er helt eller delvist ændret til anden anvendelse  
Ebeltoft: 1.1.E8 er en delvist taget ud og ændret til 1.10.BE8
1.1.C9 og 1.1.C10 taget ud og ændret til 1.10.BE9

Hornslet: 2.1.E3 er delvist taget ud og ændret til 2.1.B39 
2.1.C9 er delvist taget ud og ændret til 2.1.BE9 
2.1.B3 er delvist taget ud og ændret til 2.1.C10

Rammeområder hvor afgrænsningen er ændret 
Ebeltoft: 1.1.B32, 1.11.E1 (Begge udvidet) 
Hornslet: 2.1.B2 reduceret til fordel for mindre udvidelse af 2.1.R2. 
Følle: 3.1.BE1 (udvidelse til afgrænsning af landsby) 
Thorsager:  10.1.B5 (reduceret), 10.1.B7 (udvidet) 

Forenkling af rammernes indhold

Målet har været at ensrette og forenkle rammerne, da mange af rammerne har været udlagt i kommuneplaner fra før sammenlægningen i 2007.

Endvidere er bestemmelser som styres gennem anden lovgivning slettet, ligesom rammerne er er bragt i overensstemmelse med fx bygningsreglementets bestemmelser. Det gælder f.eks. bebyggelsesprocenten for mange boligrammer til tæt-lave boliger, som er justeret som følge af nye regler i Bygningsreglementet BR15, der løfter grænsen fra 35% til 40%.

Kommuneplantillæg

Efter Syddjurs Kommuneplan 2020 er vedtaget kan kommuneplanen kun ændres ved hjælp af kommuneplantillæg.
Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016 er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2020.

Planlagt zone

I forbindelse med kommuneplan 2020 vil der være planlagte zoneændringer. Zoneændringerne optræder som følge af nye arealer, der udlægges til byformål, sommerhusområder der tilbageføres til landzone og landzonearealer, der planlægges overført til sommerhusområde.